مقاله عوامل موثر بر تعيين نسبت ثانويه جنسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۲۵ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر تعيين نسبت ثانويه جنسي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع فراواني از نظر جنسي
مقاله نسبت جنسي
مقاله تنش – اقتصاد
مقاله اسکان
مقاله باروري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع نيستانك محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان ناييني الهام
جناب آقای / سرکار خانم: نوري عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: علي نقي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در سال هاي اخير نسبت ثانويه جنسي، (نسبت جنسي تولدهاي زنده مذکر به مونث) سير نزولي داشته است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثر عواملي همچون فصل لقاح، نوع بارداري (خواسته يا ناخواسته)، وضعيت مسکن، ميزان درآمد ماهيانه و نمره آزمون استرس اقتصادي بر نسبت ثانويه جنسي در جامعه ايراني مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، ۲۰۲ زوج داراي فرزند زير يک سال بررسي شدند. روش نمونه گيري به صورت ۲ مرحله اي تصادفي انجام گرفت، که بر اين اساس نمونه هاي پژوهش به طور تصادفي از ۲ مرکز درماني در سطح شهر تهران انتخاب شدند. ميزان استرس اقتصادي والدين بر اساس پرسشنامه معتبر اندازه گيري شد. اطلاعات مربوط به ساير متغيرها از طريق يک چک ليست به دست آمد. در اين مطالعه از آزمون رگرسيون لجستيک به روش تک متغيره (Univariate)، و چند متغيره (Multivariate) استفاده شد. مقادير P<0.05 سطح معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: در اين مطالعه، با استفاده از آناليز رگرسيون لجستيک تک متغيره و چند متغيره، نشان داده شد که عوامل استرس اقتصادي (P=0.024، OR=1.056) و وضعيت مسکن استيجاري (P=0.029، OR=1.89) با جنسيت مونث فرزند متولدشده ارتباط معني داري دارند.
نتيجه گيري: استرس مالي علاوه بر عواقب شناخته شده جسمي و روحي براي افراد، در تعيين نسبت جنسي نسل هاي آينده نيز مي تواند موثر باشد. بنابراين لازم است راهکارهاي مؤثرتري براي بهبود وضعيت رفاهي و حل مشکل مسکن خانواده ها انديشيده شود.