مقاله عوامل موثر بر تمايل به پرداخت بازديدکنندگان پارک هاي ائل گلي و مشروطه شهر تبريز: کاربرد روش دو مرحله اي هکمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۹۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر تمايل به پرداخت بازديدکنندگان پارک هاي ائل گلي و مشروطه شهر تبريز: کاربرد روش دو مرحله اي هکمن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هکمن دو مرحله اي
مقاله ارزش گذاري مشروط
مقاله تمايل به پرداخت
مقاله پارک ائل گلي. پارک مشروطه
مقاله تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي باب اله
جناب آقای / سرکار خانم: احساني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: راحلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه فعاليت هاي اقتصادي، رشد جمعيت، افزايش مشغله هاي زندگي و بالا رفتن سطح استانداردهاي زندگي سبب افزايش چشمگير تقاضا براي محيط هاي طبيعي و نياز به گردشگري شده است. کميابي اين منابع از يک طرف و از سوي ديگر کمبود منابع مالي براي احيا و ايجاد محيط هاي مناسب تفريحي از طرف ديگر، مديريت منابع طبيعي را به سوي ارزش گذاري اين منابع و استفاده از مشارکت مردم در جهت حفظ و احيا اين منابع سوق مي دهد. لذا مطالعه حاضر با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط و کاربرد مدل هکمن دو مرحله اي به تعيين عوامل موثر بر تمايل به پرداخت و ميزان تمايل به پرداخت بازديدکنندگان پارک هاي شهري تبريز شامل پارک ائل گلي و مشروطه و هم چنين برآورد متوسط تمايل به پرداخت آنها جهت استفاده از پارک هاي مذکور پرداخته است. داده هاي موردنياز در تابستان ۱۳۸۷ از طريق تکميل پرسش نامه و مصاحبه حضوري با ۲۶۱ بازديدکننده از اين پارک ها جمع آوري گرديد. نتايج نشان داد که متغيرهاي درآمد ماهيانه، تعداد اعضاي خانواده، جنسيت، ميزان رضايت از امنيت اجتماعي و تعداد دفعات مراجعه به پارک در طول سال از عوامل تاثيرگذار بر تمايل به پرداخت بازديدکنندگان مي باشد. همچنين متغير هاي تاثيرگذار بر ميزان تمايل به پرداخت شامل مدت زمان هر بازديد، درآمد ماهيانه، تحصيلات و سن بازديدکنندگان مي باشد. ميانگين تمايل به پرداخت هر بازديدکننده ۲۲۳۱ ريال به ازاي هر بازديد برآورد گرديد. بيشترين اثر مربوط به متغير ميزان رضايت از امنيت اجتماعي مي باشد، لذا فرآهم شدن شرايطي که امنيت اجتماعي بازديدکنندگان در محيط پارک را افزايش دهد، مي تواند عامل موثري در جذب و ايجاد آرامش براي آنها باشد.