مقاله عوامل موثر بر توانمندسازي دانشگران پژوهشگاه صنعت نفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۹۳ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر توانمندسازي دانشگران پژوهشگاه صنعت نفت
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي
مقاله دانشگر
مقاله پژوهشگاه صنعت نفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجب بيگي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: فروزنده دهكردي لطف اله
جناب آقای / سرکار خانم: وايزي افسون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي پژوهش حاضر اين است كه عوامل و متغيرهاي مختلفي را كه مي توانند بر توانمندسازي دانشگران در پژوهشگاه صنعت نفت تاثير داشته باشند، شناسايي و رتبه بندي كند. در اين پژوهش، توانمندسازي دانشگران به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است و مجموعه عواملي كه به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده اند در پنج مقوله ويژگي هاي فردي، ماهيت شغل، سبك رهبري، فرهنگ سازماني و ساختار سازماني طبقه بندي شده اند. جامعه آماري اين تحقيق را ۷۳۰ نفر دانشگر پژوهشگاه صنعت نفت تشكيل مي دهند و با توجه به نمونه گيري انجام شده، تعداد ۲۰۲ نفر از اين جامعه مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس نتايج حاصل از پژوهش، متغيرهاي مرتبط با ۵ عامل ماهيت شغل، سبك رهبري مديران، فرهنگ سازماني، ويژگي هاي فردي و ساختار سازماني بر عامل توانمندسازي دانشگران تاثير دارند. اطلاعات به دست آمده از طريق رگرسيون چند گانه، تحليل عاملي و تحليل معادلات ساختاري مورد تحليل قرار گرفت. بر اساس تحليل عاملي مشخص گرديد عوامل پنج گانه مجموعا ۴۴٫۸۸۳ درصد از كل متغيرهاي اثر گذار بر ميزان توانمند سازي دانشگران را توجيه مي كنند و بر اساس نظريه هاي آماري اين رقم كاملا قابل قبول است و مي توان عوامل پنج گانه را عوامل موثر بر توانمندسازي دانست.