مقاله عوامل موثر بر توانمندي دانشجويان کشاورزي جهت ورود به بازار کار در عصر جهاني شدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در آموزش عالي ايران از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر توانمندي دانشجويان کشاورزي جهت ورود به بازار کار در عصر جهاني شدن
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله مسایل بين المللي
مقاله دانشجويان کارشناسي کشاورزي
مقاله شايستگي
مقاله بازار کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي راد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي تحقيق حاضر بررسي عوامل موثر بر شايستگي دانشجويان کشاورزي جهت ورود به بازار کار در عصر جهاني شدن است. جامعه آماري تحقيق شامل کليه دانشجويان کارشناسي رشته هاي ده گانه کشاورزي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷ است (n=1339). از اين ميان تعداد ۲۹۷ نفر با استفاده از جدول کرجسي و مورگان به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي تناسبي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند که در نهايت ۲۷۶ پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت (n=276). ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بود که روايي آن با کسب نظرات گروهي از متخصصان ترويج و آموزش کشاورزي بررسي شد و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضريب پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ (a=0.94) دست آمد. يافته هاي تحقيق نشان داد که شايستگي ۶۴٫۹ درصد از دانشجويان در حد متوسط و ۳۱٫۹ درصد آنها در سطح کم بوده است. بر اين اساس نياز آموزشي احساس شده و بايد آموزش هاي مورد نياز دانشجويان جهت ورود به بازار کار در عصر جهاني شدن مورد توجه قرار گيرد. تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد که ۴۲٫۶ درصد از تغييرات متغير شايستگي توسط متغيرهاي «ميزان مشارکت در فعاليت هاي بين المللي، ميزان اهميت مسایل بين المللي از ديدگاه دانشجويان، پايه تحصيلي، علاقه و جنسيت» تبيين مي شود.