مقاله عوامل موثر بر توسعه سرمايه هاي انساني در بيمارستان هاي سازمان تامين اجتماعي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر توسعه سرمايه هاي انساني در بيمارستان هاي سازمان تامين اجتماعي ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه سرمايه هاي انساني
مقاله بهداشت و درمان ايران
مقاله سازمان تامين اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبيبي سيدجمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري پور اميراشكان
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت شقايق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: توسعه سرمايه هاي انساني در سازمان هاي بهداشتي که با جان و سلامت انسان ها سر و کار دارند، بسيار مهم است.
هدف: مطالعه به منظور شناسايي عوامل موثر بر توسعه سرمايه هاي انساني بيمارستان هاي سازمان تامين اجتماعي ايران انجام شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش مقطعي در سال ۱۳۸۹ در بيمارستان هاي تامين اجتماعي ايران اجرا شد. با مطالعه الگوهاي توسعه سرمايه هاي انساني، الگوي مفهومي اوليه طراحي و با نظر سنجي از خبرگان تاييد شد. سپس پرسش نامه طراحي شده بر اساس الگوي اوليه توسط تمام مسوولين توسعه سرمايه هاي انساني مديريت درمان هاي سازمان تامين اجتماعي (۶۸ نفر) تکميل شد. تحليل عامل اکتشافي با روش بيشينه احتمال و تفسير متغيرها با روش واريماکس انجام شد. براي تاييد عوامل به دست آمده از تحليل عامل تاييدي و براي تعيين روابط مستقيم و غير مستقيم مولفه ها از روش الگوي معادله هاي ساختاري استفاده شد.
يافته ها: عوامل مربوط به مولفه تعهد (توسعه سازمان و تعهد مديريت) با عامل تعيين مسير پيشرفت شغلي ارتباط داشت. عامل تعيين مسير پيشرفت شغلي با عامل برنامه ريزي آموزش رابطه مستقيم داشت. عامل برنامه ريزي آموزش رابطه اي مستقيم با عوامل اقدام هاي توسعه سرمايه هاي انساني (آموزش و توسعه فردي) برقرار مي کرد و عامل ارزشيابي نيز به عنوان يک عامل مستقل تاثيرگذار بر تمام عوامل شناخته شد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، عوامل شناسايي شده در اين پژوهش براي توسعه سرمايه هاي انساني بيمارستان هاي سازمان تامين اجتماعي مناسب به نظر مي رسد.