مقاله عوامل موثر بر توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي (منطقه ۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي (منطقه ۸)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليدات علمي
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي
مقاله فعاليتهاي پژوهشي
مقاله ارتباطات علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شكويي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي عوامل موثر بر توليدات علمي اعضاي هيات علمي واحدهاي منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامي است. روش تحقيق پيمايشي و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماري شامل کليه اعضاي هيات علمي تمام وقت واحدهاي منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامي است که ۴۲۰ نفر از آنها به روش طبقه اي تصادفي به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. بر اساس يافته هاي تحقيق، از ميان توليدات علمي، مقالات چاپ شده در مجلات علمي، بيشترين درصد و اختراعات ثبت شده، کمترين درصد را به خود اختصاص داده اند. علاوه بر اين از ميان گروههاي ششگانه، گروه علوم پايه بيشترين و گروه هنر کمترين سهم را در توليدات علمي داشته اند. همچنين نتايج نشان داد کليه عوامل فردي بر روي توليدات علمي پاسخ دهندگان تاثير داشته اند. اما از ميان عوامل سازماني، تنها مهارتهاي اطلاعاتي و ارتباطات علمي در ميزان توليدات علمي موثر بوده اند، به طوري که خدمات رفاهي، امکانات و تجهيزات پژوهشي و نحوه مديريت دانشگاه هيچ تاثيري روي حجم توليدات علمي نداشته اند. بر اساس يافته ها مجلات علمي و کتابهاي تخصصي بيشتر از ساير ابزارها براي کسب اطلاعات علمي مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنين دانش افزايي و ارتقاي مرتبه علمي مهمترين انگيزه هاي پاسخ دهندگان در انجام فعاليتهاي پژوهشي بوده اند.