مقاله عوامل موثر بر جذب نيروهاي توانمند آموزش و پرورش در پست مديريت مدارس از ديدگاه مديران، معاونان و معلمان مدارس ابتدايي شهرستان نجف آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رهبري و مديريت آموزشي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر جذب نيروهاي توانمند آموزش و پرورش در پست مديريت مدارس از ديدگاه مديران، معاونان و معلمان مدارس ابتدايي شهرستان نجف آباد
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت مدرسه
مقاله کارمند يابي
مقاله توانمند سازي کارکنان
مقاله امنيت شغلي
مقاله انتصاب مديران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجف آبادي كبيرزاده مهري
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند زهره
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي پور سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي از اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر جذب نيروهاي توانمند آموزش و پرورش در پست مديريت مدارس بود. تحقيق به شيوه توصيفي (پيمايشي) انجام شد. جامعه آماري شامل کليه مديران، معاونان و معلمان مدارس ابتدايي شهرستان نجف آباد در سال تحصيلي ۱۳۸۷ – ۸۸ بود که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي تعداد ۲۶۹ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوري داده ها يک پرسشنامه محقق ساخته بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تحليل واريانس يک طرفه،  tهمبسته، t تک متغيره و  t2هتلينگ استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان داد که: ميزان تاثير عوامل مادي، آموزشهاي ضمن خدمت، امنيت شغلي، تناسب اختيار با مسووليت، ارتباطات سازماني، شيوه انتصاب مديران، عوامل آموزشگاهي برافزايش جذب نيرو هاي توانمند آموزش و پرورش در پست مديريت مدارس، بيش از سطح متوسط بوده است. در مقايسه نظرات گروههاي مورد مطالعه با توجه به مدرک تحصيلي و سابقه خدمت پاسخگويان، در خصوص عوامل موثر بر جذب نيرو هاي توانمند تفاوت معناداري مشاهده نشد. اما در مقايسه نظرات گروهها با توجه به سمت، جنسيت و رشته تحصيلي پاسخگويان تفاوت وجود داشت.