سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داوود ترابی – مهندس مکانیک – فوق لیسانس مهندسی ترافیک ( هم ترازی هیات علمی – مدیر
پرویز رزمیانفر – مهندس شیمی- فوق لیسانس مدیریت بحران (هم تراز یهیات علمی – معاون آموزش

چکیده:

حوادث و سوانح رانندگی و جاده ای در کشور ما، تاکنون موجب تحمیل خسارات و تلفات قابل توجهی شده و در این مقاله سعی شده که عوامل بروز آن با توجه به مطالعات و آمارهای موجود، مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و در ادامه به بعضی از تاکتیک ها و روش ها در جهت اهداف امدا درسانی و نجات مصدومین پرداخته می شود. هم چنین با توجه به بروز آتش سوزیهای نگران کننده در وسایل نقلیه در سالیان اخیر، عوامل موثر بر بروز آتش سوزی و راهکارهای بهبود ایمنی در برابر آن مورد بحث اجمالی قرار م یگیرد. در پایان، پیشنهادات و کلیات برنامه ایمن سازی در زمینه حوادث رانندگی و جاده ای مطرح میشود.