مقاله عوامل موثر بر خستگي در مبتلايان به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در بيماريهاي پستان ايران از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر خستگي در مبتلايان به سرطان پستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله خستگي
مقاله نمره بندي
مقاله خستگي سرطان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقت شهپر
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: هلاكويي ناييني كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در يك مطالعه آينده نگر، عوامل پيش بيني كننده خستگي در مبتلايان به سرطان پستان مورد ارزيابي قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه هاي نمره بندي وضعيت خستگي در سرطان و نمره بندي وضعيت اضطراب و افسردگي و پرسشنامه اي حاوي مشخصات باليني و جمعيتي افراد جمع آوري گرديد. در پرسشنامه وضعيت خستگي، نمره افراد بين صفر تا ۶۰ تغيير مي كرد و شامل سه زيرگروه جسماني، عاطفي و شناختي بود. پرسشنامه هاي مذكور توسط گروهي از مبتلايان به سرطان پستان كه به مركز بيماريهاي پستان جهاد دانشگاهي جهت درمان يا پيگيري مراجعه نموده بودند تكميل گرديد.
در مجموع ۱۱۲ نفر وارد مطالعه شدند. ميانگين سني شركت كنندگان ۴۵٫۷ سال (± ۱۱) بود. اغلب بيماران درStage II  سرطان بودند (% ۶۷) و غالبا درمانهاي اوليه را بطور كامل دريافت نموده بودند (%۴۵). نمره كلي خستگي (±۱۳٫۵) ۱۸٫۷ بود و حدود نيمي از افراد(%۴۹)  وجود درجات متفاوتي از خستگي را گزارش مي نمودند. اضطراب و افسردگي شديد در %۱۶ و %۳۲ از افراد وجود داشت. آناليز رگرسيون نشان داد كه خستگي با عواملي همچون افسردگي (P=0.003)، درد(P=0.005) ، مصرف اخير تاموكسيفن (P=0.001)، انجام ماستكتومي (P=0.03) و اضطراب (P=0.04) مرتبط بود. ساير عوامل، ارتباط معني داري را در آناليز رگرسيون نشان نداد. از يافته هاي مطالعه چنين به نظر مي رسد كه شكايات جسماني و روحي – رواني در مقايسه با عوامل درماني نقش مهمتري در خستگي ناشي از سرطان دارند و لازم است خستگي بيماران حتي قبل از ارايه درمان هاي اصلي سرطان پستان تحت بررسي و كنترل قرار گيرد.