مقاله عوامل موثر بر خلاقيت و نوآوري اعضاي هيات علمي و ارايه راهکار به منظور ارتقا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر خلاقيت و نوآوري اعضاي هيات علمي و ارايه راهکار به منظور ارتقا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه
مقاله نوآوري
مقاله خلاقيت
مقاله عوامل فردي
مقاله عوامل سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: دانشگاه ها به منظور ارتقاي کميت و کيفيت خدمات، افزايش رقابت، کارآيي و کاهش هزينه ها به وجود اساتيد و مدرسان خلاق و نوآور نيازمندند. در اين راستا، پژوهش حاضر با هدف تعيين عوامل فردي و سازماني موثر بر خلاقيت و نوآوري اعضاي هيات علمي در راستاي ارايه راهکارهاي مناسب به منظور ارتقاي خلاقيت و نوآوري در دانشگاه صورت پذيرفت.
روش ها: اين مطالعه توصيفي – تحليلي در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷ روي کليه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين (۲۱۰ نفر) انجام شد. با روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي از هر کدام از دانشکده هاي «پزشکي»، «دندان پزشکي»، «بهداشت و پيراپزشکي» و «پرستاري و مامايي» ۱۶ نفر انتخاب شدند (در مجموع ۶۴ نفر). گردآوري داده ها به وسيله پرسش نامه محقق ساخته داراي بخش هاي مشخصات فردي و عوامل موثر بر خلاقيت و نوآوري انجام شد. امتيازدهي پرسش نامه به صورت ليکرت ۵ گزينه اي بود. روايي پرسش نامه از طريق محتوايي، نظرات اساتيد و متخصصان و پايايي آن نيز با انجام پيش آزمون – پس آزمون در ۱۰ نفر از افراد جامعه پژوهش انجام و با ضريب همبستگي ۰٫۹۲ تاييد شد. داده ها با بهره گيري از نرم افزار SPSS 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: عوامل فردي با ميانگين ۱٫۶۹±۰٫۸۱ بر خلاقيت اعضاي هيات علمي و عوامل سازماني با ميانگين ۴٫۸۹±۱٫۵۸ بر نوآوري اعضاي هيات علمي تاثير بيشتري داشتند. تفاوت معني داري بين عوامل سازماني موثر بر خلاقيت بين دانشکده ها وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: عوامل فردي بيشترين تاثير را بر خلاقيت و عوامل سازماني، بيشترين تاثير را بر نوآوري اعضاي هيات علمي دارند.