مقاله عوامل موثر بر دانش کارشناسان کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان نسبت به کشاورزي ارگانيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر دانش کارشناسان کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان نسبت به کشاورزي ارگانيک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزي ارگانيک
مقاله دانش
مقاله کشاورزي پايدار
مقاله هنجار اجتماعي
مقاله خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك سعيدي حميده
جناب آقای / سرکار خانم: آجيلي عبدالعظيم
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مقدم كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيامدهاي منفي کشاورزي متداول، باعث تاکيد بر نياز براي توسعه روش هاي کشاورزي پايدار شده است. کشاورزي ارگانيک به عنوان يکي از سيستم هاي کشاورزي پايدار مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان کشاورزي نقش مهمي در نشر آن بر عهده دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل موثر بر دانش کارشناسان کشاورزي نسبت به کشاورزي ارگانيک انجام گرديد. مطالعه به روش تحقيق پيمايشي و با استفاده از نمونه گيري خوشه اي در بين ۱۱۴ کارشناس شاغل در سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان و با بکارگيري ابزار پرسشنامه انجام شد. نتايج نشان داد که دسترسي به اطلاعات کشاورزي – محيط زيست و سابقه کار تاثير مستقيم، مثبت و معني داري بر دانش کارشناسان نسبت به کشاورزي ارگانيک دارند. بر مبناي يافته ها متغيرهاي نگرش نسبت به سلامتي و نگرش نسبت به تغذيه از طريق تاثير بر نگرش کلي زيست محيطي افراد، سبب افزايش دانش نسبت به کشاورزي ارگانيک مي شوند. دستاوردهاي اين پژوهش براي برنامه ريزي هاي ترويجي براي افزايش دانش و مهارت کارشناسان در اين زمينه مفيد واقع خواهد شد.