مقاله عوامل موثر بر دانش کشاورزان شهرستان شهررضا درباره اصول نمونه برداري از خاک زراعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۹۵ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر دانش کشاورزان شهرستان شهررضا درباره اصول نمونه برداري از خاک زراعي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله آزمون خاک
مقاله نمونه برداري از خاک
مقاله کشاورزان
مقاله شهرستان شهررضا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فعلي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي مسيب
جناب آقای / سرکار خانم: بنداريان محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين تحقيق، بررسي عوامل موثر بر دانش کشاورزان درباره اصول نمونه برداري از خاک زراعي است. ابزار پژوهش، پرسشنامه اي ساختارمند حاوي سوالات بسته پاسخ بوده که روايي و پايايي آن تاييد گرديد. جامعه آماري مورد نظر شامل کليه کشاورزان شهرستان شهررضا استان اصفهان مي باشد (N=9825) که از اين ميان، تعداد ۱۹۵ پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي متناسب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت (نرخ پاسخ دهي پرسشنامه ها تقريبا ۹۰ درصد بود). نتايج توصيفي تحقيق، نشان مي دهد که دانش اکثريت کشاورزان (۶۲٫۶۰ درصد) درباره اصول نمونه برداري از خاک زراعي در سطح خوب و ۳۷٫۴۰ درصد دانش آنها در سطح متوسط است. نتايج پژوهش، گوياي رابطه معني داري بين ميزان دانش کشاورزان درباره اصول نمونه برداري از خاک زراعي با برخي از متغيرهاي زراعي و آموزشي آن ها است. در آزمون رگرسيون چندگانه خطي، متغير هاي «تماس هاي ترويجي درباره آزمون خاک زراعي»، «استفاده از منابع اطلاعاتي درباره آزمون خاک زراعي» و «اندازه زمين زراعي ملکي»، توانايي تبيين ۲۲٫۴ درصد از تغييرات دانش کشاورزان درباره اصول نمونه برداري از خاک زراعي را دارا مي باشند.