سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جواد میرمحمدصادقی – استاد گروه توسعه روستائی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی ادریس – استاد گروه دامپروری استاد گروه دامپروری
محمد مستاجران – دانشجوی سابق گروه دامپروری دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از فعالیتهای تولیدی کشاوری که میتوان با سرمایه کم اشتغال ایجاد کند زنبورداری است . در عین حال زنبورداران عموما از درآمد نسبتا پائینی برخوردارند و لازم است که برای افزایش درآمد و بقای تولید آنها تدابیری اندیشیده شود . بهمین جهت تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر درآمد زنبورداران انجام شده است . جامعه آماری در این تحقیق را زنبورداران شهرستانهای اصفهان، خمینی شهر و نجف آباد تشکیل می دهند . از جمله عواملی که بر درآمد زنبورداران میتواند موثر باشد و در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت عبارتند از خصوصیات فردی زنبوردار مثل سن، تجربه و سطح تحصیلات و خصوصیات واحد زنبورداری مثل نوع مالکیت، محل سکونت زنبوردار، مصرف نسبی مقدار شکر و اندازه واحد زنبورداری . داده های تحقیق از طریق مصاحبه شفاهیو با پرکردن پرسشنامه از ۲۳۳ زنبوردار که درحد ممکن بصورت تصادفی انتخاب شده بودند، جمع آوری گردید . تحلیل با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره انجام شد . نتایج نشان داد که تعداد کلنی و نوع مالکیت خصوصی بر درآمد زنبورداران اثر مثبت داشته است . براساس یافتههای این تحقیق پیشنهاد میشود که اعتبارات برای زنبورداران افزایش یابد تا آنها بتوانند تعداد کلنیها و در نتیجه درآمدشان را افزایش دهند