مقاله عوامل موثر بر دسترسي افراد به خدمات ارايه شده از ديدگاه کارکنان در مراکز بهداشتي درماني شهري منتخب شبکه بهداشت و درمان شهرستان ري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پياورد سلامت از صفحه ۱۸ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر دسترسي افراد به خدمات ارايه شده از ديدگاه کارکنان در مراکز بهداشتي درماني شهري منتخب شبکه بهداشت و درمان شهرستان ري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دسترسي
مقاله مقبوليت و فراهمي خدمات
مقاله موانع دسترسي
مقاله مرکز بهداشتي درماني شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياطان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري پور اميراشكان
جناب آقای / سرکار خانم: اميني ميلاد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژاد سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از اهداف اساسي سياست گذاران در بخش بهداشت و درمان هر کشور، تسهيل دسترسي افراد به خدمات بهداشتي درماني در جامعه مي باشد. پژوهش حاضر با هدف تعيين عوامل موثر بر دسترسي افراد به خدمات ارايه شده در مراکز بهداشتي درماني شهري منتخب شبکه بهداشت و درمان شهرستان ري از ديدگاه کارکنان آن ها انجام پذيرفت.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي- مقطعي در سال ۱۳۸۷ انجام شد، نمونه آماري آن ۵۷ نفر از کارکنان پنج مرکز بهداشتي درماني شهري بودند که از طريق نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار گرداوري داده ها پرسشنامه اي مشتمل بر ۲۸ سوال با مقياس سنجش ۴ گزينه اي بوده که پيش از آزمون، روايي و پايايي آن مورد آزمايش و تاييد قرار گرفت. داده هاي خام با نرم افزار SPSS v13 تحليل و يافته هاي پژوهش در سطح آمار توصيفي (درصد فراواني و ميانگين) ارايه گرديده اند.
يافته ها: در بين عوامل مورد مطالعه از ديد کارکنان، عامل فردي با ميانگين نمره ۲٫۲۹ (%۶۱٫۴ با تاثير زياد)، عامل جغرافيايي با ميانگين نمره ۲٫۴۲ (%۵۷٫۹ با تاثير زياد)، عامل مالي با نمره ۲٫۲۷ (%۵۶٫۱ با تاثير زياد) و عامل ساختاري با نمره ميانگين ۲٫۵۸ (%۸۶ با تاثير زياد) از دامنه نمره ۰ تا ۳ بدست آمدند.
بحث و نتيجه گيري: چهار عامل فردي، جغرافيايي، مالي و ساختاري از ديدگاه کارکنان مراکز بهداشتي درماني شهري بر دسترسي افراد به خدمات ارايه شده در مراکز بهداشتي درماني شهري از تاثير زيادي برخورداربودند. لذا پيشنهاداتي مبتني بر نتايج پژوهش براي افزايش دسترسي ارايه گرديده است.