مقاله عوامل موثر بر ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان ها در مورد ابعاد مختلف جو سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۷۲ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان ها در مورد ابعاد مختلف جو سازماني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاران
مقاله جو سازماني
مقاله ديدگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك پيما نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: غلام نژاد حانيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديدگاه پرستاران نسبت به جو سازماني از مهم ترين عوامل موثر بر رضايت شغلي و کيفيت عملکرد آنان در ارايه مراقبت ها مي باشد. جو سازماني نگرش و رفتار كاركنان را هم به صورت مثبت مانند بهره وري، رضايت شغلي و انگيزش و هم به صورت منفي مانند غيبت از کار، ترک خدمت و حوادث شغلي تحت تاثير قرار مي دهد. اين مطالعه با هدف تعيين عمده ترين عوامل موثر بر ديدگاه پرستاران نسبت به جو سازماني انجام گرفته است.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي که در پاييز ۱۳۸۸ انجام گرفت، ۱۴۰ نفر از پرستاران شاغل در بخش هاي مختلف ۴ بيمارستان دولتي در سطح شهر تهران که با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شده بودند، پرسشنامه جو سازماني را تكميل کردند. اين پرسشنامه که از ۲۵ سوال ۵ رتبه اي تشکيل شده براي بررسي ابعاد مختلف جو سازماني مانند آموزش در محيط كار، نحوه ارتباط با همكاران و مديران پرستاري، ميزان همكاري گروهي، نحوه نظارت سرپرست، ارتقاي شغلي، قوانين و استاندارهاي حاكم و … در مراکز بهداشتي، توسط  (1984) HE.Munnساخته شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون هاي آماري توصيفي در نرم افزار SPSS v.13 استفاده شد.
يافته ها: مهم ترين ابعاد جو سازماني از ديدگاه پرستاران شامل نحوه نظارت سرپرست (%۳۱٫۴)، ارتباط و حمايت همکاران  (%19.26)و مهارت در انجام کارها (%۱۷) بوده است. مهم ترين عوامل تاثيرگذار منفي بر ديدگاه پرستاران نسبت به جو سازماني شامل فقدان پاداش و تشويق (%۴۹٫۳)، حجم کاري نامتناسب (%۴۹٫۳) عدم دخالت در تصميم گيري هاي مهم بخش(%۳۹٫۳)  و عمده ترين عوامل تاثيرگذار مثبت شامل داشتن اطلاعات کافي در انجام کارها(%۶۳٫۶) ، ارتباط خوب و حمايت همکاران (%۴۷٫۹) و ارتباط خوب با مسوول بخش (%۴۰٫۷) مي باشد.
نتيجه گيري: تجزيه و تحليل اطلاعات نشان مي دهد که دارا بودن اطلاعات تخصصي مهم ترين عامل موثر بر ديدگاه پرستاران نسبت به جو سازماني مي باشد. فقدان پاداش و تشويق (عامل منفي) و ارتباط خوب با همکاران (عامل مثبت) در رده هاي بعدي از نظر ميزان تاثير قرار دارند. بر اين اساس افزايش برگزاري دوره هاي آموزشي، به کارگيري ساز و كارهاي ارتباطي موثر و ايجاد سيستم حمايتي تشويقي در بيمارستان ها مي تواند با ايجاد يک جو سازماني مطلوب، از ميزان نارضايتي شغلي و ميزان غيبت و ترک خدمت پرستاران کاسته و ميزان بهره وري و کيفيت ارائه خدمات به بيماران را بهبود بخشد.