مقاله عوامل موثر بر رشد صنعت گردشگري ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر رشد صنعت گردشگري ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله صنعت گردشگري
مقاله ARDL
مقاله هتل
مقاله توسعه گردشگري
مقاله سري زماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پورسليماني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پاسخ به اين پرسش که «چه عوامل در افزايش درآمدهاي گردشگري خارجي ايران موثر هستند؟» زمينه اجراي پژوهش حاضر را فراهم آورده است. «افزايش تعداد اتاق در هتل»، «آموزش منابع انساني شاغل در صنعت گردشگري» و «جنگ» از جمله متغيرهاي توضيحي هستند که به گمان محقق مي توانستند موجب تاثير بر گردشگري خارجي ايران (متغير وابسته) شوند. نوع داده هاي پژوهشي سري زماني ۱۳۵۷-۱۳۸۶ است.
براي آزمون پايايي سري زماني از آزمون ريشه واحد و به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش و برآورد مدل تعادل بلند مدت از رگرسيون چند متغيره و تکنيک خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) استفاده گرديد. نتايج پژوهش نشان مي دهد که ضرايب متغيرهاي مربوط به «تعداد اتاق هتل»، «درآمدهاي ارزي دوره هاي گذشته»، «قيمت اتاق هتل»، «نرخ آزاد ارز»، «آژانس هاي گردشگري» معنادار و علامت آنها نيز طبق انتظار است.