مقاله عوامل موثر بر رشد و توسعه شرکت هاي خانوادگي استان تهران: پژوهشي در دو صنعت نساجي و نفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۷۷ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر رشد و توسعه شرکت هاي خانوادگي استان تهران: پژوهشي در دو صنعت نساجي و نفت
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کسب و کار خانوادگي
مقاله رشد و توسعه
مقاله کارآفريني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: سيداميري نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کسب و کارهاي خانوادگي يکي از مهمترين عوامل ايجاد ثروت و استخدام نيروي کار در تمام کشورهاي جهان محسوب مي شوند. به همين دليل سياستمداران بخش عمومي هر کشور توجه ويژه اي به بهبود، موفقيت و افزايش طول عمر اين نوع کسب و کارها دارند. به دليل اهميت بسيار زياد اين نوع کسب و کارها در رشد و توسعه اقتصادي و همچنين اشتغال زايي، بسياري از کشورها برنامه ريزي هاي بسيار دقيق و هدفداري را در اين زمينه انجام مي دهند. پژوهش حاضر، به بررسي عوامل موثر بر رشد و توسعه کسب و کارهاي خانوادگي مي پردازد. اين پژوهش از نوع پيمايشي-همبستگي است و ابزار آن پرسشنامه مي باشد. براي انجام اين پژوهش ۸۸ شرکت خانوادگي در دو صنعت نساجي و صنعت نفت در استان تهران بررسي شد، سه دسته متغيرهاي ويژگي هاي فردي مالک-مدير، متغيرهاي مربوط به خانواده و متغيرهاي مربوط به محيط به عنوان عوامل موثر بر رشد شرکت هاي خانوادگي در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که رشد و توسعه شرکت ها متعادل و در حد ميانگين جامعه است و اين رشد و توسعه با متغيرهاي، ريسک پذيري مالک، گرايش به نوآوري، مهارت هاي مديريتي، تمايل اعضاي خانواده براي پيوستن به کسب و کار، داشتن چشم انداز کاري در خانواده، محيط سياسي-قانوني، محيط فرهنگي-اجتماعي، محيط اقتصادي-فني، رابطه مثبت و معني دار دارد. در حالي که بين حاکميت و کنترل خانواده و رشد و توسعه کسب و کارهاي خانوادگي در اين دو صنعت ارتباط معني داري وجود ندارد.