سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سلیمان رسولی آذر – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
سعید فعلی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
محمد چیذری – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف کلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی و اثر بخشی دوره آموزشی برگزار شده مدیریت تلفیقی آفات به روش مدرسه در مزرعه می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل ۴۲ کشاورز مشارکت کننده در سایت آموزشی محصول سیب در شهرستان مهاباد در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای است که روایی ظاهری و محتوایی آن با کسب نظارت گروهی از متخصصان مورد بررسی و اصطلاحات لازم صورت گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر ۰/۸۱ به دست آمد. نتایج توصیفی تحقیق نشان می دهند که میزان رضایتمندی و اثر بخشی دوره از دیدگاه کشاورزان در سطح نسبتا خوبی ارزیابی شده است. نتایج استنباطی تحقیق نشان می دهند که ۱) رابطه منفی و معنی داری بین سن و سابقه کشاورزی و رابطه مثبت معنی داری بین میزان ارتباط با مرکز خدمان و میزان آشنایی با دوره با رضایتمندی از دوره وجود دارد؛ ۲) همچنین رابطه منفی و معنی داری بین سن و سابقه کشاورزی و رابطه مثبت و معنی داری بین سطح تحصیلات، میزان ارتباط با مرکز خدمات، میزان درآمد، تعداد دفعات شرکت در کلاس در طول سال گذشته با اثر بخشی دوره وجود دارد.