مقاله عوامل موثر بر رفتارهاي مخاطره آميز نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۲۳۳ تا ۲۳۹ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر رفتارهاي مخاطره آميز نوجوانان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار مخاطره آميز
مقاله عملكرد خانواده
مقاله خويشتن داري
مقاله دلبستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك منش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: كيامنش عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بني جمالي شكوه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي يحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رفتارهاي مخاطره آميز را به عنوان رفتار هايي كه با بعضي از نتايج نامطلوب همبسته هستند تعريف مي كنند و نوجواني دوره مهمي براي شروع رفتارهاي مخاطره آميز است. نوجوانان به موقعيت هاي مخاطره اي تمايل دارند و در ايران آسيب هاي اجتماعي عمده و درحال گسترشي وجود دارد. اين مطالعه با هدف بررسي ترتيب اولويت عوامل موثر بر رفتارهاي مخاطره آميز نوجوانان وكمك به دقت تصميم گيري هاي مربوط به كاهش رفتارهاي مخاطره آميز و همچنين بررسي نقش جنسيت در تاثير عوامل مذكور انجام شد.
روش: اين مطالعه از نوع همبستگي با استفاده از روش هاي نمونه گيري خوشه اي و هدفمند روي ۳۱۶ دانش آموز شهر زاهدان در سال ۱۳۸۳-۸۴ انجام شد. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه هاي پژوهشگرساخته رفتارهاي مخاطره آميز، عملكرد خانواده، ساخت خانواده، خويشتن داري و سبك دلبستگي بود. داده ها پس از جمع آوري با نرم افزار SPSS 15.5 و با آزمون هاي همبستگي و رگرسيون گام به گام تحليل شد.
يافته ها: ترتيب ورود متغيرها به الگوي پيش بيني رفتارهاي مخاطره آميز نوجوانان “كنترل در مقابل آزادي”، “خويشتن داري”، “كنترل به شيوه متقاعدسازي” و “حل اختلاف اعضاي خانواده به شيوه متقاعدسازي” بود. ترتيب ورود متغيرها به الگوي پيش بيني رفتارهاي مخاطره آميز در دختران و پسران متفاوت بود.
نتيجه گيري: كنترل به شيوه متقاعد سازي توسط والدين و تقويت خويشتن داري از مهم ترين اقداماتي است كه براي كاهش رفتارهاي مخاطره آميز نوجوانان پيشنهاد مي شود.