مقاله عوامل موثر بر رفتار شهروندي سازماني در يك بيمارستان نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۹۳ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر رفتار شهروندي سازماني در يك بيمارستان نظامي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازماني
مقاله رفتار شهروندي سازماني
مقاله رضايت شغلي
مقاله اعتماد سازماني
مقاله تعهد سازماني
مقاله تحليل مسير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبرسا غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي گيوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي گيوي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: مفهوم رفتار شهروندي سازماني و عوامل مرتبط با آن با وجود اهميت زياد، به ويژه در بيمارستان هاي نظامي، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. اين مقاله با هدف تحليل مهم ترين عوامل سازماني كه مي تواند رفتارها، نگرش ها و تعاملات پرستاران بيمارستان نظامي را در جهت ارتقاي رفتار شهروندي سازماني هدايت كند، انجام شد.
روش ها: اين مطالعه كاربردي توصيفي از نوع همبستگي، مبتني بر مدل معادلات ساختاري بود. از ميان ۵۰۴ پرستار يك بيمارستان نظامي، ۱۴۰ نفر به روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك انتخاب شدند. از پرسش نامه هاي سنجش عدالت كنستانت – بيوگري، سنجش تعهد سازماني پورتر، سنجش اعتماد سازماني اسكات، رضايت شغلي هاكمن و اولدهام و رفتار شهروندي سازماني ارگان براي گردآوري اطلاعات استفاده شد. با توجه به نرمال بودن داده ها، از آزمون هاي پارامتريك به كمك نرم افزار SPSS 16 براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: از دو مسير رضايت شغلي و اعتماد سازماني، تنها مسير رضايت شغلي در تاثير انواع عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني به طور كامل تاييد شد (P<0.05).
نتيجه گيري: عدالت كلي (به ويژه عدالت توزيعي) و اعتماد سازماني بايد در بيمارستان هاي نظامي تقويت شود. براي بهبود وضعيت اعتماد سازماني پيشنهاد مي شود تلاش هاي لازم در جهت حمايت و مشاركت بيشتر كاركنان در امور و تصميم گيري هاي سازماني و نيز برگزاري جلسات دوره اي براي ايجاد همسويي و تفاهم ميان مديران و پرستاران صورت پذيرد. همچنين لازم است براي تقويت ادراك عدالت توزيعي، پس از شناخت عوامل ادراك تبعيض، برنامه ريزي و اقدامات مناسب براي پاسخ به نيازهاي مادي و معنوي افراد صورت پذيرد.