مقاله عوامل موثر بر صادرات فرش دستباف در قالب ماتريس سوات (swot) مطالعه موردي تعاونيهاي فرش در استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تعاون از صفحه ۴۹ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر صادرات فرش دستباف در قالب ماتريس سوات (swot) مطالعه موردي تعاونيهاي فرش در استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرش دستباف
مقاله تعاونيهاي فرش
مقاله صادرات
مقاله ماتريس swot

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قزاآني قمصري ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايجاد شرکتهاي تعاوني براي توليدکنندگان فرش دستباف گامي موثر در جهت برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي در صنعت فرش و حل مشکلات قاليبافان است.در اين تحقيق تهديدها و فرصتهاي تعاونيهاي فرش اصفهان اولويت بندي شده اند. اين تحقيق از نظر ماهيت و اهداف از نوع کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها براي آزمون فرضيات از نوع توصيفي و پيمايشي است. بعد از تهيه پرسشنامه و بررسي روايي و پايايي آن، يافته هاي تحقيق به وسيله نرم افزار SPSS تحليل شد. جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه مديران تعاوني فرش استان اصفهان در سال ۱۳۸۸ است. از ۲۵ تعاوني شهري تعداد ۲۲ پرسشنامه و از ۲۴ تعاوني روستايي ۲۰ پرسشنامه تکميل شد. ۲۹ پرسشنامه نيز به صورت تصادفي ساده از ۱۷۰ نفر از صادرکنندگان فرش تکميل گرديد. نتايج نشان داد که تبليغات، سفارش پذيري، توجه به نياز بازار و مديريت هزينه توسط تعاونيهاي فرش در افزايش صادرات موثرند. در اين باره سفارش پذيري فرش کمترين و مديريت هزينه در فرش دستي بيشترين تاثيرپذيري را از خصوصيات اجتماعي پاسخگويان دارند.