مقاله عوامل موثر بر عاقبت باليني بيماران مبتلا به هماتوم ساب دورال مزمن پس از جراحي به روش برهول – درناژ: يک بررسي مقطعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر عاقبت باليني بيماران مبتلا به هماتوم ساب دورال مزمن پس از جراحي به روش برهول – درناژ: يک بررسي مقطعي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هماتوم ساب دورال مزمن
مقاله درناژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اله ديني فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: افخم زاده عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: اميرجمشيدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: دل پيشه علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هماتوم ساب دورال مزمن خونريزي شايع در فضا داخل جمجمه اي است. تروما شايعترين علت ايجاد کننده هماتوم ساب دورال مزمن محسوب مي شود. اين مطالعه به منظور تعيين عوامل موثر بر عاقبت باليني جراحي در بيماران مبتلا به هماتوم ساب دورال مزمن به روش برهول و شستشو با استفاده از درن، طراحي و اجرا شده است.
مواد و روش ها: در يک مطالعه مقطعي آينده نگر، کليه ۵۹ بيماري که با تشخيص هماتوم ساب دورال مزمن در طي سال هاي ۸۸ – ۱۳۸۷ در بخش جراحي مغز و اعصاب بيمارستان بعثت سنندج بستري و تحت عمل جراحي گرفتند، وارد مطالعه شدند. جمع آوري اطلاعات از طريق چک ليست و انجام مصاحبه و مراجعه به پرونده صورت گرفت. بيماران بر اساس معيارهاي Odom Finney and ابتدا به چهار گروه و سپس به دو گروه با عاقبت باليني خوب و عاقبت باليني نامطلوب تقسيم شدند. تجزيه و تحليل داده ها به وسيله ازمون هاي تي مستقل، مجذور کاي و تست دقيق فيشر و هم چنين رگرسيون لجستيک با SPSS نسخه ۱۷ انجام گرديد.
يافته ها: از مجموع ۵۹ بيمار مورد مطالعه، ۵۱ نفر (۸۶٫۴ درصد) مذکر بودند. ميانگين سني ۶۲٫۰±۱۹٫۹ سال بود. عاقبت باليني بيماران ساب دورال هماتوم مزمن با متغيرهايي چون زمان سپري شده از رخداد تروما تا جراحي، فاصله زمان بستري تا جراحي، محتويات خوني هماتوم، محل اناتوميک درن، علايم عود در سي تي اسکن و درمان عود در هماتوم پس از جراحي از نظر آماري رابطه معني داري را نشان نداد (P>0.05) .متغرهاي دموگرافيک سن (سالمندان بالاي ۶۵ سال) و جنس (مونث) واحدهاي مورد مطالعه، استفاده از داروي ضد انعقادي (وارفارين)، زمان ماندن درن، نوع عارضه و وجود عارضه داخلي يا جراحي بعد از عمل، مقياس اغماي گلاسکو موقع بستري و موقع ترخيص و يک ماه پس از ترخيص و نيز نوع بيماري زمينه اي و عامل خطر با عاقبت باليني اين بيماران پس از جراحي رابطه معناداري داشت (P<0.05). با اينحال در معادله آناليز رگرسيون لجستيک تنها متغيرهاي سن بالا(Adjusted OR, 4.2, 95% CI, 2.5 – ۶٫۴)  و جنس مونث (AOR; 7.2, 95% CI, 2.5 – 6.4) رابطه معنادار خود را با عاقبت باليني نامطلوب جراحي در بيماران مبتلا به هماتوم ساب دورال مزمن حفظ نموده بودند.
نتيجه گيـري: جنسيت مونث و سن بالا بر عاقبت باليني جراحي در بيماران مبتلا به هماتوم ساب دورال مزمن اثر منفي دارند.