سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

منصور زیبایی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مطالعه، دلایل عدم تداوم در استفاده از سیستم های آبیاری بارانی در استان فارس درچارچوب تحلیل لاجیت و تحلیل ممیزی و با استفاده از اطلاعات فراهم آمده از ۲۴۰ بهره بردار نمونه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که هر دو مدل توانایی خوبی در تمایز بهره برداران به دو گروه رها کنندگان و استفاده کنندگان سیستم آبیاری بارانی دارند، به گونه ای که درصد صحت گروه بندی در بهره برداران لحاظ شده در تحلیل لاجیت و ممیزی به ترتیب ۸۶/۵۳ و ۸۴/۴۰ و درصد صحت گروه بندی در بهره برداران منظور نشده در تحلیل به ترتیب ۶۶/۷۰ و ۶۴/۶۰ درصد است. بر اساس نتایج هر دو مدل، متغیرهای پیامدهای اقتصادی در بکارگیری و مناسب بودن تکنولوژی، مهمترین سازه متمایزز کننده دو گروه رها کنندگان و استفاده کنندگان سیستم آبیاری می باشند و عدم ادامه بطور یقین بهپیامدهای اقتصادی کمتر ازحد انتظار و نامناسب بودنتکنولوژی آبیاری بارانی با شرایط مختلف مزرعه بستگی دارد.