مقاله عوامل موثر بر عدم موفقيت شرکتهاي تعاوني بخش کشاورزي در شهرستانهاي بوشهر و دشتستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر عدم موفقيت شرکتهاي تعاوني بخش کشاورزي در شهرستانهاي بوشهر و دشتستان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاون
مقاله سرمايه گذاري
مقاله بازاريابي
مقاله شرکتهاي تعاوني کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خفايي بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علي رغم گذشت بيش از نيم قرن از پيدايش شرکتهاي تعاوني کشاورزي، اين شرکتها نتوانسته اند نقش متناسب با گستردگي و اهميت بخش کشاورزي در اقتصاد ملي ايفا کنند و جايگاه واقعي خود را در توسعه و ترويج کشاورزي پايدار پيدا کنند. اين تحقيق نيز در سال ۱۳۸۶ با هدف بررسي وضعيت شرکتهاي تعاوني بخش کشاورزي شهرستانهاي بوشهر و دشتستان و عوامل موثر بر عدم موفقيت اين شرکتها صورت گرفته است. جامعه آماري مورد مطالعه کليه کارشناسان مرتبط و متخصصان اداره کل تعاون استان بوشهر و ساير ادارات ذيربط و مديران عامل شرکتهاي تعاوني کشاورزي استان را در بر مي گيرد. روش نمونه گيري، تصادفي ساده بوده و حجم نمونه با استفاده از روش نيمن – پيرسن برابر ۵۶ نفر محاسبه و برآورد شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه اي پنج گزينه (با استفاده از طيف ليکرت) بوده و جهت تحليل داده هاي جمع آوري شده، بنابر نياز موضوع، از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي (آزمون فرض و t تست) استفاده شده است.
نتايج بررسيها نشان مي دهد که عواملي از جمله: عدم همکاري دستگاههاي اجرايي استان و پاسخگويي مناسب آنها، هزينه هاي تامين مواد اوليه و بالا بودن قيمت آنها، بالا بودن کارمزد تسهيلات بانکي و فرايند طولاني و روشهاي اخذ آن از بانکها و موسسات مالي و اعتباري، ناچيز بودن سرمايه شرکت، عدم همکاري مساعد صندوق تعاوني استان، ارایه نامطلوب خدمات بازاريابي و نبود اطلاع رساني مناسب در زمينه هاي مختلف نقش مهمي در عدم موفقيت شرکتهاي تعاوني بخش کشاورزي استان داشته اند.