مقاله عوامل موثر بر عدم پذيرش کشت ارقام برنج پرمحصول در ميان کشاورزان استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۹۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر عدم پذيرش کشت ارقام برنج پرمحصول در ميان کشاورزان استان گيلان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پذيرش
مقاله برنج
مقاله ارقام پرمحصول
مقاله مدل لاجيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: آذرمي سه ساري ذكريا
جناب آقای / سرکار خانم: خياطي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين پژوهش بررسي و شناخت عواملي است که منجر به عدم پذيرش کشت ارقام پرمحصول برنج در ميان برنج کاران استان گيلان گرديده است. تحقيق حاضر از نوع کاربردي بوده و به روش توصيفي، همبستگي و به شيوه ميداني و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه صورت پذيرفته است. جامعه آماري اين تحقيق را کليه ۱۹۲۷۸ برنج کار گيلاني که بذر ارقام پرمحصول برنج را طي پنج سال گذشته دريافت نموده اند، تشکيل مي دادند که ۱۴۹ نفر از آنها به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي براي تکميل پرسشنامه ها انتخاب گرديدند. روايي محتوايي و ظاهري ابزار پژوهش توسط متخصصان سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان به دست آمد. جهت تامين اعتبار پرسشنامه ها از ضريب اعتبار کرونباخ آلفا استفاده گرديد که مقدار ۰٫۷ به دست آمد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي تحليل همبستگي، تحليل هاي مقايسه اي نظير آزمون هاي کروسکال واليس و فريدمن و نيز تحليل رگرسيون لجستيک استفاده گرديد. نتايج نشان داد که عواملي شامل عدم اطمينان از قيمت ارقام پرمحصول در زمان فروش، پايين بودن کيفيت و بازارپسندي ارقام پرمحصول، سودآوري پايين در مقايسه با ارقام بومي، عدم تامين به موقع نهاده ها، طولاني بودن دوره کشت، نياز آبي بيشتر، نياز به مصرف کود بيشتر و مقاوم نبودن ارقام پرمحصول نسبت به آفات و بيماري ها بر پذيرش نوآوري تاثير منفي داشته که به صورت نيروهاي بازدارنده عمل مي کنند.