مقاله عوامل موثر بر عود اعتياد در معتادان خودمعرف به مراکز ترک اعتياد شهر زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر عود اعتياد در معتادان خودمعرف به مراکز ترک اعتياد شهر زاهدان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتياد
مقاله معتاد خودمعرف
مقاله عود اعتياد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناستي زايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: هزاره مقدم مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: ملازهي اسما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: يافته ها نشان مي دهد حتي پس از اين که فرد معتاد، مصرف مواد مخدر را براي مدتي طولاني قطع نمايد نيز نمي توان اميدوار بود که مصرف مواد را از سر نگيرد به طوري که آمارهاي عود اعتياد نشان مي دهد بيماري ۸۰ درصد از افراد، کم تر از ۶ ماه دوباره عود مي کند. بنابراين هدف اين تحقيق بررسي علل عود اعتياد و ارایه راهکارهاي مناسب در اين زمينه مي باشد.
مواد و روش کار: تحقيق حاضر از نوع توصيفي – تحليلي و جامعه آماري آن کليه معتادان خودمعرف (داراي سابقه عود اعتياد) به مراکز ترک اعتياد شهر زاهدان بوده که به صورت نمونه گيري دردسترس و هدفمند ۲۰۰ نفر از آنان به پرسش نامه محقق ساخته پاسخ دادند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده است.
يافته ها: بر اساس نتايج تحقيق مشخص شد که عوامل: محيط زندگي آلوده، دوستان معتاد، ناکارآمدي جلسات روان درماني و عوامل تداعي کننده در عود اعتياد فرد نقش دارند. همچنين تاثير عوامل عود اعتياد (محيط زندگي آلوده، دوستان معتاد، ناکارآمدي جلسات روان درماني و عوامل تداعي کننده) بر جنسيت و گروه هاي سني معتادان خودمعرف يکسان بود (P=0.000).
بحث و نتيجه گيري: براي پيشگيري از عود اعتياد تامين مشاور متخصص براي مراکز ترک اعتياد، نظارت دقيق تر نيروي انتظامي و اهالي محل بر اماکن توزيع مواد مخدر، جلوگيري از تردد فرد در حال ترک در محل هاي سابق مصرف مواد مخدر، جلوگيري از معاشرت فرد در حال ترک با دوستان معتاد، تمرکز بيشتر برنامه هاي درماني در ۳ ماه اول ترک اعتياد ضروري به نظر مي رسد.