سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حشمت الله بابکی – دکتری مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
امین سالم – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تب

چکیده:

در تحقیق حاضر قابلیت فعالسازی سه نوع بنتونیت ایران ارزیابی شده است. ابتدا تاثیر غلظت اسید بر سطح ویژه بررسی شده و از بین این سه نوع بنتونیت، نوع مطلوب انتخاب گردیده است. در مرحله دوم تحقیق، اثر دما، زمان، دانه بندی اولیه بر فرآیند فعالسازی بررسی شده و نتایج بدست آمده نشان داده است هر سه پارامتر فوق تاثیر بسیار عمیقی بر فرآیند فعالسازی دارند و شرایط بهینه برای بنتونیت مناسب تعیین گردیده است. به منظور ارزیابی نتایج بدست آمده، آزمایشات کیفیFTIR, XRD SEMانجام شده که همگی صحت نتایج را تایید نموده است.