سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد مکملی –

چکیده:

در این تحقیق با بررسی تغ ییرات ترکیـب ، دمـا ، سـرعت و نحـوه گرمـایش وسـرما یش بـر فراینـد تولیـد تجهیزات برنجی قطع و وص ل گاز ، عیوب ایجاد شده در طی مراحل ریخته گری ، اکستروژن و فورجینگ مورد تحلیل وبررسی قرار گرفتند .
ساختارآلیاژ ودرصد توزیع فاز ی،اندازه و شکل دانه ها، سختی، قابلیت ماشین کاری، دمای پیشگرم بیلـت و لقمه خام، استهلاک ابزار تراشکاری ، استهلاک قالب اکستروژن و قالب فو رج، ایجاد و اشاعه تـرک در نقاط پر تنش ، پوسته های اکسیدی درمحصول ، اختلاف دما و سـاختار در طـول میلگـرد و ضـایعات لقمـه خام از موارد مورد بررسی در این تحقیقند .
پیشگرم لقمه خام در بازه دمایی ٦٥٠°C تا ٧٦٠°C متناسب با میزان درصد روی در آلیاژ، استفاده از شعله احیائی هنگام پیشگرم بیلـت و لقمـه خـام، اسـتفاده از ترموکوپـل جهـت کنتـرل دقیـق دمـا، جلـوگیری از گرمایش مجدد بیلت و لقمه خام، زمان کافی جهت پیشگرم یکنواخت مغز و سطح خصوصـا در قطرهـای بالا، کاهش گرادیان دمائی بین بیلت پیشگرم شده و کانت ینر، سرمایش سریع بیلت ر یخته گری با آب، جدا سازی با دقت برگشتی ها ، سرب کمتـر از %٢ در برنجهـای آهنگـری و اسـتفاده از یـک اسـتاندارد معـادل تکمیلی از نکات پیشنهادی در این تحقیقند .