سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد علی جهان دیده – معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر

چکیده:

دراین مطالعه از روش تجربی اریفر که یکی از مدلهای تجربی براورد فرسایش جعبه خاکستری است و بوسیله اختصاصی – احمدی در دشتهای مختلف از جمله دشت یزد – اردکان مورد مطالعه و ارائه قرارگرفته است استفاده شد. در روش اریفر نیز مانند روش پسیاک نه عامل موثر در فرسایش بادی امتیاز دهی می شود در منطقه بیابانی دشتی و دیر که اغلب اوقات به عنوان گرمترین نقطه کشور معرفی می شود و نیز کمبود امکانات به خصوص نبود وسایل اندازه گیری باد و رسوب کارا را بسیار دشوار می سازد انتخاب مدل مذکور بیشتر به این علت بوده که منطقه فاقد اطلاعات جامع وکافی در زمینه فرسایش بادی است و بخش اجرا نیز سالها است که با کمبود امار و اطلاعات جهت برنامه ریزی روبرو است مطالعه به نحوی انجام شد که کلیه عوامل تاثیر گذار در فرسایش بادی طبیعی و غیرطبیعی مانند تاثیر گنبدهای نمکی و تراکم دام را در بر گیرد. لذا بعد از تهیه نقشه سنگ و ژئومورفولوژی نقشه واحد کاری تهیه شد و در هر واحد امتیاز مربوط به عوامل نه گانه موثر در فرسایش بادی بررسی شد.