مقاله عوامل موثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الکلي از مرز پيرانشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الکلي از مرز پيرانشهر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اداره امور پليسي قاچاق
مقاله انگيزه قاچاق
مقاله قاچاق اسلحه
مقاله قاچاق مشروبات الکلي
مقاله مقياس اجتماعي – اقتصادي SES
مقاله آنومي اجتماعي
مقاله برآورد امکانات نيروي انتظامي
مقاله ارزش ها و باورهاي فرهنگي
مقاله پيرانشهر
مقاله مرز
مقاله فرماندهي انتظامي شهرستان پيرانشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني تبريزي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نايب پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فريدمهر رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر بر اساس اطلاعات به دست آمده از عوامل موثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الکلي از مرز پيرانشهر انجام يافته است که در آن به سنجش رابطه ميان متغير وابسته (تمايل و انگيزش به قاچاق) و متغيرهاي مستقل (ارزش ها و باورهاي فرهنگي، آنومي اجتماعي، وضعيت اقتصادي و اجتماعي و برآورد امکانات نيروي انتظامي) پرداخته شده است. با استفاده از روش پيمايش و کاربرد تکنيک پرسشنامه هدايت شده، اطلاعات مورد نياز در اين تحقيق جمع آوري گرديده است. جامعه آماري تحقيق را سرپرستان خانوار شهرستان پيرانشهر تشکيل مي دهند. بر اساس فرمول تعيين حجم نمونه آماري (فرمول شارپ و کوکران) ۱۲۴ نفر سرپرست خانوار تعيين و مورد مطالعه قرار گرفته و همچنين از ۳۰ نفر فرماندهان و افسران ارشد نيروي انتظامي منطقه پيرانشهر در باب ابعاد مختلف قاچاق نظر خواهي شده است. بر اساس مباني نظري و الگوي تحليلي تحقيق ضمن تدوين چهار فرضيه که ناظر بر روابط متغيرهاي تابع و مستقل بود از طريق ساخت مقياس اقتصادي – سياسي SES دانکن و دانکن (۱۹۸۶) جهت سنجش وضعيت اجتماعي – اقتصادي پاسخگويان، مقياس باورها و ارزش هاي فرهنگي رابينسون و شيور (۱۹۹۲) مقياس و شاخص آنومي اجتماعي اسرول (۱۹۸۴) و ميلر (۱۹۷۶) مقياس محقق ساخته برآورد امکانات نيروي انتظامي منطقه پيرانشهر در مبارزه و مواجهه با امر قاچاق و بالاخره مقياس تعديل شده رابينسون و شيور (۱۹۹۲) براي سنجش انگيزش و تمايل پاسخگويان به قاچاق اندازه گيري شدند. جهت احتساب روايي مقياس ها و شاخص ها از آلفاي کرونباخ استفاده گرديد. در تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيات و نيکويي بر ارزش و تناسب مدل نظري از تست و آزمون همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه، تحليل مسير استفاده گرديد. با توجه به نيکويي بر ارزش مدل تحليلي از طريق کاربرد رگرسيون چندگانه و تحليل مسير، نتايج حاصله نشان مي دهد که بر حسب ارزش بتا متغيرهاي باورها و ارزش هاي فرهنگي، آنومي اجتماعي،SES  به عنوان عوامل تاثيرگذار بر انگيزش و تمايل به قاچاق مطرح اند.