مقاله عوامل موثر بر كيفيت مستندسازي پرونده هاي پزشكي: راهكارهاي مديران و پزشكان شاغل در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي كاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۳۵۶ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر كيفيت مستندسازي پرونده هاي پزشكي: راهكارهاي مديران و پزشكان شاغل در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي كاشان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت
مقاله مستندسازي
مقاله پرونده هاي پزشكي
مقاله مديران
مقاله پزشکان شاغل
مقاله پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: شكري زاده آراني ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مستندسازي پرونده پزشكي يك نياز مهم قانوني و حرفه اي براي كليه متخصصين در امور بهداشت و درمان، و تضمين كليه مراقبت هاي حياتي ارايه شده به بيمار است. هدف اين مطالعه، تعيين عوامل موثر بر كيفيت مستندسازي از ديدگاه مديران و پزشكان دانشگاه علوم پزشكي كاشان و ارايه راهكار از ديدگاه آنها است.
روش ها: اين مطالعه توصيفي – مقطعي در سال ۱۳۸۷ به روش سرشماري بر روي كليه مديران و پزشكان شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي كاشان (۳۰۰ نفر) انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه اي محقق ساخته، شامل سوالاتي درباره تاثير عوامل آگاهي و نگرش، رويه ها و استانداردها و پيگيري و نظارت بر كيفيت مستندسازي بود كه پس از سنجش پايايي و روايي توسط جامعه پژوهش تكميل گرديد. سپس داده ها با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و تحليلي با كمك نرم افزار SPSS تحليل شد.
نتايج: در زمينه عوامل موثر بر كيفيت مستندسازي، به ترتيب عوامل آگاهي و نگرش بيشترين ميانگين امتيازات (۹۴٫۳) و بعد از آن عوامل پيگيري و نظارت (۹۰٫۱) و نهايتا عوامل رويه ها و استانداردها امتياز ۸۸٫۵ را گرفت. در زمينه راهكارهاي ارايه شده، راهكارهاي پيشنهادي در زمينه پيگيري و نظارت، بيشترين تاثير (۹۰٫۶) و راهكارهاي مربوط به رويه ها و استانداردها، كمترين تاثير را داشت. تفاوت بين ديدگاه گروه هاي مختلف مورد پژوهش معنادار بود.
نتيجه گيري: از بين عوامل موثر بر كيفيت مستندسازي، عامل آگاهي و نگرش بيشترين تاثير را بر افزايش كيفيت مستندات دارد، بنابراين، بايد اقداماتي در راستاي برگزاري دوره هاي آموزشي براي كادر درماني براي آموزش مستندسازي و تاكيد بر عوامل تشويقي و تنبيهي و ارزيابي مستندسازان بر اساس مستنداتشان و مكانيزه نمودن ثبت اطلاعات بهداشتي صورت گيرد.