مقاله عوامل موثر بر مشارکت زنان در تصميم گيري هاي خانوادگي: شهر جديد بهارستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان) از صفحه ۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر مشارکت زنان در تصميم گيري هاي خانوادگي: شهر جديد بهارستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم گيري هاي خانوادگي
مقاله تقسيم کار خانگي
مقاله پايگاه اقتصادي
مقاله اجتماعي
مقاله مشارکت زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مطالعه، شناخت عوامل موثر بر مشارکت زنان در تصميم گيري هاي خانوادگي مي باشد. اين تحقيق سال ۱۳۸۷ در شهر جديد بهارستان اصفهان انجام شد. در اين بررسي از نظريه وبر، کالينز، اينگلهارت و وايت استفاده شده است. فرضيه هاي تحقيق با داده هايي که به روش پيمايشي و با استفاده از پرسش نامه به دست آمده اند، آزمون شدند. از ضريب همبستگي و رگرسيون چند متغيره، براي تحليل روابط متغير ها و آزمون فرضيه ها استفاده شده است. نتايج رگرسيون چند متغيره نشان داد از بين تمام متغيرهايي كه وارد معادله شده اند، متغيرهاي مدت ازدواج، محل سکونت هنگام ازدواج، سن، سن مرد هنگام ازدواج و شغل مرد معنا دار بوده اند که بيشترين تاثير را نيز بر مشارکت زنان در تصميم گيري هاي خانوادگي داشته اند.