مقاله عوامل موثر بر مشارکت زنان روستايي در تعاونيهاي توليدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تعاون از صفحه ۹۱ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر مشارکت زنان روستايي در تعاونيهاي توليدي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله عضويت در تعاوني
مقاله تعاوني زنان روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روستا كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: تاجريزي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: زماني پور اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هويت دادن به زنان، استقلال بخشيدن به آنان و فراهم كردن زمينه مشارکت فعال آنها در امور مختلف اقتصادي – اجتماعي عامل مهمي در انگيزش بيشتر اين نيروي عظيم در چرخه هاي توليدي اجتماعي است. يکي از موثرترين راهکارها که بستر لازم را براي رشد شخصيتي و ارتقاي توانمنديهاي ذهني و فکري زنان مهيا مي کند و موجب مشارکت فعال آنها در فعاليتهاي گروهي مي گردد، فعاليت در قالب تعاونيهاست. تعاونيها مي توانند با ارتقاي دانش و ظرفيتهاي علمي زنان، آنان را توانمند سازند و با آموزش اصول توسعه مشارکتي، تدريس روشهاي تصميم گيري گروهي و پرورش اعتماد به نفس، به آنها خدمت موثري نمايند. در همين راستا تحقيق حاضر با هدف بررسي عوامل موثر بر مشارکت زنان روستايي در تعاونيهاي توليدي در استان خراسان جنوبي در سال ۱۳۸۶ انجام شده است. اين مطالعه به روش پيمايشي صورت گرفته و از نوع اکتشافي – توصيفي بوده است. جامعه آماري تحقيق ۲۴۹۱ نفر از زنان روستايي عضو تعاونيهاي توليدي را در بر مي گيرد. تعداد ۳۳۳ نفر از اين جامعه به روش نمونه گيري طبقه اي متناسب انتخاب و مطالعه شدند. نتايج تحليل همبستگي تحقيق حاضر نشان داد که بين عوامل اقتصادي، اجتماعي و سازماني – عملکردي تعاونيها و ميزان مشارکت زنان روستايي در فعاليتهاي تعاوني رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين بين ميزان وابستگي زنان روستايي به همسرانشان و ميزان مشارکت آنها در فعاليتهاي تعاوني رابطه منفيِ معني دار مشاهده شد. نتايج آزمون مقايسه ميانگين t نشان داد که بين مشارکت زنان روستايي سرپرست خانوار و زنان روستايي تحت تکفل با ۹۹ درصد اطمينان تفاوت معني داري وجود دارد.