مقاله عوامل موثر بر مشارکت سياسي دانشجويان علوم سياسي و فني دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در دانش سياسي از صفحه ۲۰۷ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر مشارکت سياسي دانشجويان علوم سياسي و فني دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت سياسي
مقاله دانشجو
مقاله دانشگاه
مقاله سياست
مقاله دانشگاه تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري هشجين زاهد
جناب آقای / سرکار خانم: بيگي نيا عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تصميم قطعي اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي «نقش عوامل تاثيرگذار بر مشارکت سياسي دانشجويان علوم سياسي و فني دانشگاه تهران» انجام شده است. اين پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش از نوع توصيفي- تحليلي بوده و گردآوري داده ها به شيوه پيمايش صورت گرفته است. جامعه آماري تحقيق(N) شامل ۳۹۲۰ نفر از دانشجويان علوم سياسي و فني دانشگاه تهران بود و به منظور تعيين حجم نمونه(n) بر اساس فرمول کوکران نمونه اي به تعداد ۳۵۲ نفر به دست آمد. ابتدا حسب رشته تحصيلي نمونه گيري طبقه اي، سپس با توجه به جمعيت هر گروه نمونه گيري تصادفي انجام گرفت. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ۴۰ مولفه اي که در قالب سوالات باز و بسته مبتني بر طيف ليکرت تنظيم شده است. داده هاي تحقيق با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شده است. بر اساس يافته هاي پژوهش، دانشجويان علوم سياسي بيش از دانشجويان فني براي مشارکت سياسي تحت تاثير رشته تحصيلي خود بوده اند. از طرف ديگر دانشجويان فني بيشتر از دانشجويان علوم سياسي براي مشارکت سياسي تحت تاثير فضاي سياسي دانشکده خود بوده اند. رابطه دانشکده محل تحصيل با مشارکت سياسي در دو گروه رابطه معنادار نبود. انگيزه دانشجويان دو گروه براي مشارکت سياسي متفاوت نشان داده شد. به طوري که در گروه علوم سياسي تاثير دوستان و خانواده و سپس انگيزه سياسي سهم بيشري براي مشارکت سياسي داشته، اما در گروه فني، دوستان، انگيزه سياسي و محيط سياسي تاثير گذارتر از ساير انگيزه ها بوده است.