مقاله عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اجراي طرح يکپارچه سازي اراضي استان ايلام: مطالعه موردي شهرستان شيروان و چرداول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روستا و توسعه از صفحه ۸۷ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اجراي طرح يکپارچه سازي اراضي استان ايلام: مطالعه موردي شهرستان شيروان و چرداول
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه کشاورزي
مقاله مشارکت روستايي
مقاله يکپارچه سازي اراضي
مقاله ايلام (استان)
مقاله مطالعه موردي
مقاله شيروان و چرداول (شهرستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: حاضري علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: روستا كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمين يکي از مهم ترين عوامل موثر در توليد بخش کشاورزي محسوب مي شود. وجود واحدهاي خرده مالکي، به دليل عدم استفاده موثر از فناوري، ماشين آلات و عوامل توليد کشاورزي، عامل محدود کننده بهره وري و بازدهي توليد در بخش کشاورزي محسوب مي شود. هدف اين نوشتار بررسي عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اجراي طرح يکپارچه سازي اراضي شهرستان شيروان و چرداول در استان ايلام است. در اين پژوهش اطلاعات جمع آوري شده از طريق پرسشنامه، و آماره هاي توصيفي و استنباطي در قالب تحليل هاي يک متغيره و دو متغيره مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد که سطح تحصيلات، و آگاهي بهره برداران مفهوم يکپارچه سازي مهم ترين عوامل موثر بر تمايل مالکان به مشارکت در طرح يکپارچه سازي اراضي، اصلي ترين عامل بازدارنده اجراي طرح است. جهت افزايش مشارکت کشاورزان در اجراي طرح يکپارچه سازي اراضي، اطلاع رساني از طريق رسانه هاي گروهي، سازمان دهي کشاورزان در تشکيل هاي روستايي، اعطاي تسهيلات اعتباري و مالي به منظور يکپارچه کردن اراضي، و اجراي عمليات زير بنايي ديگر پيشنهاد مي شود.