سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد رضا نیکودل – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
عباس باغبانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

پارامترهای متفاوت برشی در سنگ به روش های گوناگونی تعیین می شود. یکی از روش های تعیین پارامتر های متفاوت برشی، استفاده از آزمایش برش مستقیم است که در صحرا و آزمایشگاه بر روی نمونه های طبیعی انجام می گیرد. آزمایش برش مستقیم سنگ، گاهی بر روی درزه های طبیعی موجود در سنگ و گاهی نیز بر روی درزه های ایجاد شده در سنگ انجام می شود.پارامترهای مختلفی بر روی نتایج حاصل از این آزمایش تاثیر می گذارد. در این تحقیق،عوامل موثر بر نتایج حاصل از آزمایش برش مستقیم بر روی درزه های بریده شده با ارره (saw cut) بررسی شده است. آزمایش ها نشان می دهد که از میان پارامترهای موثر بر نتایج حاصله، نوع سنگ، ویژگیهای سطح تماس سنگ، درزه های طبیعی موجود در سنگ و وضعیت سطوح درزه طبیعی نسبت به امتداد بارگذاری، نقش بیشتری نسبت به دیگرعوامل بر روی میزان پارامتر مقاومتی سطح درزه دارند.