مقاله عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۱۸۱ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ايران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهاجرت نخبگان
مقاله دانشگاه علوم پزشکي
مقاله دانشجوي علوم پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري حكمت سميه
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: برادران عطارمقدم حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دهنويه رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه پديده مهاجرت دانش آموختگان بخش سلامت يکي از مهم ترين مسايلي است که سياستگذاران نظام سلامت بايد در صدد حل آن باشند. پژوهش حاضر با هدف شناخت مهم ترين عوامل تشويق کننده دانش آموختگان براي مهاجرت به خارج از کشور، انجام گرفته است.
روش كار: در اين مطالعه مقطعي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ايران جامعه پژوهش بودند که ۴۰۷ نفر از آنها به روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند. جمع آوري داده ها به وسيله پرسش نامه اي که روايي آن توسط صاحب نظران و پايايي ثبات دروني آن با محاسبه ضريب آلفاکرنباخ (r=0.89) مورد تاييد قرار گرفته بود، جمع آوري گرديد.
يافته ها: از ديدگاه جامعه پژوهش بيشترين ميانگين (انحراف معيار±) امتياز (±۰٫۳) ۴٫۳۱ از حداکثر ۵ به عوامل اقتصادي و بعد از آن به ترتيب به عوامل اداري و آموزشي (SD=0.5، `X=4.04)، عوامل حرفه اي (SD=0.77، `X=4.04)، جهاني شدن (SD=0.68، `X=3.45)، عوامل اجتماعي (SD=0.77، `X=3.33)، و عوامل فرهنگي (SD=1.1، `X=.26)، تعلق گرفت.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش خاطر نشان مي سازد که استراتژي هاي نگهداري نيروي متخصص بهداشتي درماني بايد به مسايل مهمي مانند عوامل اقتصادي و آموزشي بيشترين توجه را داشته باشند. اين استراتژي ها مي توانند بر راهکارهاي نگهدارنده نيروي انساني مانند گسترش فرصت هاي آموزشي و شغلي، تمرکز نمايند. همچنين به سياستگذاران نظام سلامت ايران توصيه مي شود مسايلي نظير اشباع بازار کار برخي از رشته هاي تحصيلي را در سياستگذاري هاي آموزشي خود مدنظر قرار دهند.