مقاله عوامل موثر بر موفقيت تحصيلي دانشجويان اعزام به خارج: مرور سيستماتيك مستندات بين المللي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر موفقيت تحصيلي دانشجويان اعزام به خارج: مرور سيستماتيك مستندات بين المللي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موفقيت تحصيلي
مقاله دانشجوي اعزام به خارج
مقاله علوم پزشکي
مقاله مرور سيستماتيک
مقاله مستندات بين المللي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق دوست علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آيت الهي موسوي سيدامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: موفقيت در دستيابي به يافته هاي علمي براي دانشجوياني كه در داخل و خارج از كشور به تحصيل اشتغال دارند، از اهميت ويژه اي برخوردار است. هدف از اين تحقيق، بررسي مستندات و شواهد موجود داخلي و بين المللي در خصوص عوامل موثر بر موفقيت تحصيلي دانشجويان اعزام به خارج از كشور طي سال هاي اخير بود.
روش ها: كليدواژه هاي اصلي مورد استفاده در اين تحقيق، عبارت بودند از: academic success، scholarship، و foreign student، overseas students، و موتور جستجوهاي اصلي شامل: web of knowledge، scopus،pubmed  و google scholar بودند. نتايج به دست آمده با يكديگر تركيب شد. مقالات به دست آمده بر اساس ميزان ارتباط موضوعي با عنوان تحقيق به سه دسته مرتبط، نيمه مرتبط و غير مرتبط تقسيم شدند.
نتايج: از مجموع پنج پايگاه اينترنتي، حدود ۲۸۰۰۰ يافته به دست آمد. از بين ۲۰۴ مقاله مورد بررسي، ۲۷ مقاله واجد شرايط لازم براي ورود به مطالعه بودند. از نظر تحليل محتوا، موارد مهم شامل: داشتن تسلط به زبان انگليسي و همچنين زبان كشور محل تحصيل، تاثير عوامل دموگرافيك، وجود برنامه هاي آموزشي ويژه قبل از اعزام دانشجو به خارج، تاثير عوامل اجتماعي، اقتصادي، شخصيتي و خانوادگي، داشتن توانايي برقراري ارتباط با استاد راهنما بود.
نتيجه گيري: داشتن تسلط به زبان انگليسي و همچنين زبان كشور محل تحصيل، از ويژگي هاي ممتاز دانشجويان بورسيه به حساب مي آيد. همچنين عوامل ديگري مانند استاد راهنما، مشخصات شخصيتي فرد و شرايط زندگي وي از عوامل مهم است.