مقاله عوامل موثر بر موفقيت شرکتهاي تعاوني مصرف برتر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۳۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر موفقيت شرکتهاي تعاوني مصرف برتر
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شرکت تعاوني
مقاله موفقيت
مقاله عوامل ساختاري
مقاله عوامل محتوايي
مقاله عوامل محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آريان فر خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه نقش سازنده تعاونيها در عرصه هاي اقتصادي اجتماعي، به خصوص در جوامعي که در اين زمينه داراي تشکيلات منسجم تري هستند، کاملا احساس مي شود. از آنجاکه عملکرد اقتصادي تعاوني با ميزان موفقيت و شکست شرکتهاي تعاوني رابطه مستقيم دارد، تحقيق حاضر به منظور شناسايي عوامل موثر بر موفقيت شرکتهاي تعاوني مصرف برتر در ايران انجام شده است. اگر چه سنجش اثربخشي و موفقيت سازمانها و عوامل موثر بر اين موفقيت امري است پيچيده و هيچ دسته اي از عوامل را نمي توان به تنهايي در اين زمينه موثر دانست، ولي در تحقيق حاضر سعي شده است بر مبناي روش توصيفي – پيمايشي و با استفاده از مدل سه شاخه، به مطالعه متغيرهاي سه گانه عوامل ساختاري، محتوايي و محيطي (زمينه اي) پرداخته شود. به اين منظور ديدگاه ها و نگرشهاي نمونه آماري، متشکل از ۱۸۵ نفر از مديران شرکتهاي تعاوني مصرف برتر سال ۱۳۸۶در ايران بررسي شده است.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که از سه دسته عوامل فوق، عوامل محتوايي بيشترين تاثير و عوامل ساختاري کمترين تاثير را در موفقيت شرکتهاي تعاوني ايران دارند.