مقاله عوامل موثر بر ميزان انگيزه جوانان روستايي براي اشتغال به حرفه كشاورزي: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان كلاردشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روستا و توسعه از صفحه ۳۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر ميزان انگيزه جوانان روستايي براي اشتغال به حرفه كشاورزي: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان كلاردشت
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانان روستايي
مقاله اشتغال کشاورزي
مقاله کشاورزي
مقاله توسعه روستايي
مقاله مطالعه موردي
مقاله کلاردشت (شهرستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورسينا مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرج اله حسيني سيدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل موثر بر ميزان انگيزه جوانان روستايي براي اشتغال به حرفه كشاورزي در سطح شهرستان كلاردشت است. جامعه آماري ۲۲۴۰ تن از جوانان روستايي شهرستان كلاردشت را در بر مي گيرد كه از اين ميان، ۳۲۷ نفر به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند، و در نهايت، ۲۹۲ پرسشنامه جمع آوري و تحليل شد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه نگرش ۱۸٫۸ درصد از جوانان روستايي نسبت به كشاورزي منفي و نگرش ۸۱٫۲ درصد مثبت است. ضرايب همبستگي به دست آمده نشان مي دهد كه بين خودپنداري، آشنايي با مراكز و موسسات كشاورزي، سطح تحصيلات، نگرش، و سن با انگيزه جوانان روستايي رابطه معني دار وجود دارد. تحليل رگرسيون چندگانه نشان مي دهد كه چهار متغير ميزان مهيا بودن فرصت هاي شغلي در روستا، خودپنداري، نگرش كشاورزان به مشاغل كشاورزي، و سن، تبيين كننده ۲۱٫۵ درصد از تغييرات در انگيزه جوانان روستايي نسبت به مشاغل كشاورزي است.