مقاله عوامل موثر بر نگرش جوانان روستايي استان کهگيلويه و بويراحمد نسبت به اشتغال در بخش کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۳۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر نگرش جوانان روستايي استان کهگيلويه و بويراحمد نسبت به اشتغال در بخش کشاورزي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانان روستايي
مقاله اشتغال
مقاله کشاورزي
مقاله نگرش
مقاله استان کهگيلويه و بويراحمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسايي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عماني احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر نگرش جوانان روستايي نسبت به اشتغال در بخش کشاورزي مي باشد. تحقيق حاضر از نوع علي، ارتباطي است که به روش ميداني انجام شده است. جامعه آماري تحقيق، جوانان روستايي بين ۱۵ تا ۲۴ سال ساکن در روستاهاي استان کهگيلويه و بويراحمد مي باشند. تعداد نمونه بر اساس جدول کرجسي و مورگان ۳۱۰ نفر مي باشد. براي گردآوري داده ها از روش نمونه گيري خوشه اي استفاده شد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود. براي حصول اطمينان از اعتبار پرسشنامه از پانل متخصصان و براي محاسبه پايايي آن از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده و مقدار آن ۰٫۷۹ به دست آمد. بر اساس نتايج حاصل از همبستگي، بين ميزان زمين زراعي زيرکشت، مشارکت اجتماعي، درآمد کشاورزي و متغير نگرش جوانان روستايي در زمينه اشتغال در فعاليت هاي کشاورزي رابطه مثبت و معني داري به دست آمد. نتايج رگرسيون چندگانه به شيوه همزمان نشان دهنده آن است که متغيرهاي مستقل بررسي شده (نوع نظام بهره برداري، آشنايي با سازمان هاي مرتبط، مشارکت اجتماعي و ميزان درآمد جوانان روستايي) در مجموع ۴۹ درصد تغييرات متغير وابسته را تبيين مي نمايند.