سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فاطمه یاوری گهر – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

ِرفتار مصرفی مصرف کنندهتحت تأثیر عواملی نظیر : عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل شخصی و عوامل روانشناختی قرار می گیرد . پژوهش حاضر با تأکید بر عوامل روانشناختی سعی در بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کنندة داخلی در انتخاب خطوط هوایی ( خطوط هوایی امارات و ایران ایر به مقصد دوبی ) بطور اعم و سنجش نگرش مصرف کنندگان داخلی نسبت به این دو خط هوایی، بطور اخص را دارد . پس از انجام تجزیه و تحلیل های مربوطه، با استفاده از روش میانگین این نتیجه حاصل شد که از حیث امنیت پرواز، مدیریت پرواز، ساعات پرواز مناسب، تعدد ساعات پرواز، ارائة خدمات در طول پرواز و ارائة تخفیف، بطور متوسط نگرش مسافرین ایرانی به هواپیمایی امارات در مقایسه با هواپیمایی ایران ایر، مثبت تر است . و در مورد ویژگی قیمت نگرش مسافرین ایرانی نسبت به هواپیمایی امارات و ایران ایر یکسان است . و نهایتاً بطور متوسط نگرش مسافرین ایرانی به هواپیمایی امارات در مقایسه با هواپیمایی ایران ایر، مثبت تر است .