مقاله عوامل موثر بر پاسخ به درمان دريافت کنندگان استرپتوکيناز در انفارکتوس حاد ميوکارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر پاسخ به درمان دريافت کنندگان استرپتوکيناز در انفارکتوس حاد ميوکارد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته حاد قلبي
مقاله ترومبوليتيک ترا قلبي
مقاله استرپتوکيناز
مقاله فاکتورهاي خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني ماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح رستگار آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند گلناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه
شيوع بيماري هاي ايسکميک قلبي، بوي‍ژه انفارکتوس حاد ميوکارد و همچنين بروز آن در سنين پايين تر افزايش يافته است و درمان هايي که در مراحل حاد انفارکتوس قلبي صورت مي گيرد در پيش آگهي و کيفيت زندگي بيماران نقش بسيار مهمي را ايفا مي کنند .هدف از اين مطالعه ارزيابي ميزان تاثير استرپتوکيناز در درمان آنفارکتوس حاد ميوکارد بر اساس متغيرهاي مختلف است.
روش کار
اين مطالعه که يک مطالعه کارآزمايي باليني( قبل و بعد) مي باشد، دراورژانس بيمارستان قائم (عج) مشهد از سال ۱۳۸۵-۱۳۸۸ انجام شد. ۴۰۰ بيمار مراجعه کننده با سکته حاد قلبي که استرپتوکيناز دريافت کردند، وارد مطالعه شدند. بر اساس سوال از بيمار، رويت نوار قلب (قبل و بعد از تجويز دارو)، انجام معاينه و آزمايشات مربوطه، اطلاعات مورد نظر استخراج گرديد و در پرسشنامه مربوطه وارد شد. معيار پاسخ گويي به دارو، کاهش درد قفسه سينه به همراه حداقل ۵۰ درصد کاهش قطعه ST در نوار قلب دقيقه ۳۰ يا ۹۰ بعد از استرپتوکيناز بود. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد و از آزمون هاي تي، کاي اسکوئر و آنوا هم استفاده شد.
نتايج
بين سن (P<0.001)، فاکتور خطر ديابت قندي (P=0.01)، ميزان LDL (P=0.001)، محل سکته قلبي (P=0.001)، کليپ کلاس (P<0.001)، تاخير مراجعه بيمار (P<0.001) و تاثير داروي استرپتوکيناز ارتباط معني داري مشاهده شد. در حالي که جنسيت، فاکتورهاي خطر فشار خون، مصرف دخانيات، بيماري ايسکميک قلبي، ساعت وقوع سکته قلبي و نوع استرپتوکيناز، در پاسخ به داروي استرپتوکيناز بي تاثير بودند.
نتيجه گيري
با توجه به نتايج مطالعه، بيماران مبتلا به سکته حاد قلبي با سن کمتر از ۳۰ سال و بيش از ۸۰ سال، مبتلا به ديابت،LDL بيش از ۱۰۰ ميلي گرم در دسي ليتر، سکته قلبي وسيع قدامي، بلوک شاخه بطني چب جديد، کليپ کلاس ۳ يا ۴ يا تاخير مراجعه بيش از ۱۲ ساعت پاسخ مناسب به داروي استرپتوکيناز ندارند و ممکن است از استرات‍ژي تهاجمي زودرس بيش از ترومبوتيک تراپي سود ببرند.