سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین افضلی مهر – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده کشاورزی
زهره مزروعی – دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن سلیمانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مدل های تعدیل کانال پایدار در سه گروه: روش های تجربی، مدل های فرضیه حدی و مدل های نیروی مالشی، در مراجع هیدرولیک گزارش شده اند. کمبود داده های آزمایشگاهی و صحرایی برای بررسی عملکرد و اعتبار مدل های تعدیل مقطع پایدار بطور قابل توجهی ضرورت تحقیق در این بخش از هیدرولیک مجاری باز را ایجاب می کند. در این تحقیق با استفاده از اندازه گیری مشخصات
واقع در استان چهار محال بختیاری تلاش می گردد تا توزیع تنش برشی در ،« بهشت آباد » هیدرولیکی رودخانه با بستر شنی مقاطع این رودخانه و نیز مقدار پارامتر شیلدزدرآن مورد توجه و تحلیل قرار گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که توزیع تنش برشی در بسیاری از مقاطع با قانون کلی افزایش تدریجی تنش برشی از دیواره ها به سمت مرکز همخوانی ندارد و همچنین وضعیت توزیع پارامتر شیلدز در بسیاری از مقاطع متفاوت از وضعیت کانال های آستانه حرکت می باشد.