مقاله عوامل موثر بر پذيرش بيمه اجتماعي در ميان كشاورزان: مطالعه موردي شهرستان هاي قروه و دهگلان، استان كردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در روستا و توسعه از صفحه ۳۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر پذيرش بيمه اجتماعي در ميان كشاورزان: مطالعه موردي شهرستان هاي قروه و دهگلان، استان كردستان
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمه اجتماعي
مقاله تامين اجتماعي
مقاله كشاورزان
مقاله روستاييان
مقاله مطالعه موردي
مقاله قروه (شهرستان)
مقاله دهگلان (شهرستان)
مقاله كردستان (استان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي چند دهه گذشته، همواره ضرورت نظام بيمه اجتماعي به خاطر نقش چشمگير آن در پايداري فعاليت ها و بهبود كيفيت زندگي روستايي مطرح بوده است. مقاله حاضر به دنبال تبيين پذيرش بيمه اجتماعي در ميان كشاورزان دو شهرستان قروه و دهگلان از توابع استان كردستان است. افراد نمونه با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي با انتساب بهينه در ميان ۱۷۰ كشاورز پذيرنده و ۲۶۰ كشاورز ناپذيرنده تعيين و داده هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه به دست آمد. بر اساس نتايج تحقيق، متغيرهاي مرتبط با پذيرش بيمه اجتماعي در قالب چند عامل اصلي قابل تلخيص بودند كه سرانجام، عوامل توان اقتصادي خانوار، بي اعتمادي كشاورز، سرمايه انساني خانوار، سطح توسعه روستايي، و پيروي از ديگران وارد مدل شدند، در يك تركيب خطي لوجيت، اين عوامل ۷۵ درصد از احتمال پذيرش بيمه اجتماعي را پيش بيني مي كنند.
همچنين، نتايج بيانگر تفاوتي معني دار بين كشاورزان پذيرنده و ناپذيرنده بيمه اجتماعي به لحاظ تاثيرپذيري از دو عامل بي اعتمادي نسبت به پذيرش و سطح توسعه روستايي است.