مقاله عوامل موثر بر پذيرش بيمه كلزاكاران شهرستان آمل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۲۶۳ تا ۲۷۲ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر پذيرش بيمه كلزاكاران شهرستان آمل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمل
مقاله بيمه محصولات کشاورزي
مقاله ريسک
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرنژاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپور ثاراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي عوامل موثر بر پذيرش بيمه محصول کلزا به عنوان شاخصي از تمايل به کاهش ريسک عملکردي، در بين توليدکنندگان اين محصول در شهرستان آمل انجام گرفت. تعداد ۷۰ کلزا کار شامل دو گروه ۳۵ نفري از افراد بيمه شده و بيمه نشده به طور تصادفي نمونه گيري شدند. اطلاعات سن، تجربه کشت کلزا، درآمد زراعي، سطح تحصيلات، اندازه مزرعه و آگاهي از اهداف بيمه، از طريق پرسشنامه براي افراد نمونه گيري شده جمع آوري گرديد. داده هاي حاصل از طريق تخمين تابع لاجيت و همچنين آزمون کاي دو، مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که در بين عوامل در نظر گرفته شده، درآمد غير زراعي، سن و تجربه کشت کلزا، داراي اثر معني داري بر پذيرش بيمه بوده اند. به بيان ديگر، پذيرش بيمه در اين شهرستان بيشتر تابع عوامل فردي و اقتصادي است. همچنين، نتايج آزمون کاي دو نشان داد که بين گروه هاي مختلف سني، درآمدي و همچنين گروه هاي مختلف از جهت تجربه کشت کلزا، سطح تحصيلات، اندازه مزرعه و آگاهي از اهداف بيمه، اختلاف معني داري از نظر پذيرش بيمه و تمايل براي کاهش ريسک وجود دارد.