مقاله عوامل موثر بر پراکنش و فراواني پرندگان در پارک ملي کلاه قاضي و پناهگاه حيات و حش موته در استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر پراکنش و فراواني پرندگان در پارک ملي کلاه قاضي و پناهگاه حيات و حش موته در استان اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارک ملي کلاه قاضي
مقاله پناهگاه حيات و حش موته
مقاله پراکنش و فراواني پرندگان
مقاله پستي و بلندي
مقاله پوشش گياهي
مقاله آب و هوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كابلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز روزبه
جناب آقای / سرکار خانم: بني اسدي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي صاحبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين عوامل موثر بر پراکنش و فراواني پرندگان در پارک ملي کلاه قاضي و پناهگاه حيات و حش موته برخي از عوامل محيطي نظير و ضعيت آب و هوايي، پوشش گياهي و پستي و بلندي مورد مطالعه قرار گرفت. هــر منطقه به شبـکه اي از سلول ها با مساحت يک کيلومتر مربع تقسيم و تعداد ۴۰۵ سلول به صورت تصادفي انتخاب و نمونه برداري گرديد. داده هاي حاصل با رسته بندي و رگرسيون چند متغيره مورد تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل ها نشان مي دهد که پراکنش پرندگان دراين دو ناحيه در سه دسته قابل تشخيص است. دسته اي از پرندگان نظير هوبره و چکچک بياباني در دشت هاي بدون شيب و هموار گسترش يافته اند. دسته دوم پرندگاني هستند که به مجاورت با انسان و زندگي در کنار مناطق مسکوني و باغات و مزارع سازش يافته اند که از اين دستـه مي توان کلاغ ها، سبز قبا و دم جنبانک ها را نام برد. دسته سوم پرندگاني هستند که نواحي کوهستاني و و اريزه هاي کوهپايه اي را به عنوان زيستگاه بر مي گزينند نظير چکچک سر سياه، طرقه بنفش و زاغ نوک سرخ. به نظر مي رسد که اشکال پستي و بلندي زيستگاه مهم ترين عامل موثر بر ترکيب و فراواني پرندگان در اين دو ناحيه است. ترکيب و غناي گونه اي تا حد زيادي با پيچيدگي ماده زمينه زيستگاه در ارتباط است. از سوي ديگر غناي گونه اي و فراواني گونه اي با افزايش ارتفاع افزايش مي يابد که احتمالا به دليل کاهش خشکي با افزايش ارتفاع مي باشد. اين نتايج متفاوت از گراديان پراکنش و فراواني پرندگان در عرض هاي شمالي منطقه ديرين شمالگان مي باشد.