مقاله عوامل موثر بر گرايش کشاورزان به عضويت در تعاونيهاي توليد شهرستان طبس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۹۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر گرايش کشاورزان به عضويت در تعاونيهاي توليد شهرستان طبس
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرايش
مقاله شرکت تعاوني توليد
مقاله عضويت
مقاله شهرستان طبس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گندم زاده راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: ثمري داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به جايگاه خطير شرکتهاي تعاوني توليد کشور (که در يک کلام، پيشرفته ترين مرحله تعاونند) در توسعه و پايداري روستاها، تحقيق حاضر به شناخت و سنجش عوامل موثر بر گرايش کشاورزان به عضويت در تعاونيهاي توليد شهرستان طبس واقع در استان يزد در سال ۸۷ – ۸۸ پرداخته است. جامعه آماري تحقيق ۱۴۱۸ نفر شامل ۳۲ زن و ۱۳۸۶ مرد بوده که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه ۱۲۰ نفر تعيين شده و به روش تصادفي ساده پرسشنامه هاي تنظيم شده بين آنها توزيع گرديده است. سپس داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزارspss11.5  در دو بخش توصيفي (تعيين فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف معيار و …) و تحليلي يا استنباطي و استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن و آزمون من ويتني تجزيه و تحليل شده اند.
از مهمترين نتايج به دست آمده توصيفي مي توان به اين موارد اشاره کرد: ۱٫ شرکتهاي تعاوني زمينه اي مناسب در جلب مشارکت افراد دارند، ۲٫ نهاده هاي کشاورزي که از طرف تعاوني به اعضا ارایه مي شود، در گرايش کشاورزان نقش مثبت دارد، ۳٫ از بين منابع اطلاعاتي اعضا در زمينه شغلي، شرکت تعاوني توليد روستايي مهمترين تاثير را داشته است. از مهمترين نتايج بخش استنباطي و تحليلي داده ها نيز موارد زير را مي توان بر شمرد:۱ . نزديکي فاصله محل سکونت به شرکت تعاوني توليد در گرايش افراد به عضويت رابطه معني دار دارد، ۲٫ بين ميزان ارتباط اعضا با مدير عامل و گرايش افراد به عضويت رابطه معني دار وجود دارد،۳٫ بين ميزان رضايت، سطح نياز، ايجاد انگيزه، شناخت از شرکت و افزايش سرمايه(هر کدام به صورت جداگانه) با گرايش افراد به عضويت از طريق آزمون من ويتني اختلاف معني داري به دست آمد.