مقاله عوامل موثر بر گرايش کشاورزان نسبت به بهره مندي پيش بيني هاي جوي (مورد: استان گلستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر گرايش کشاورزان نسبت به بهره مندي پيش بيني هاي جوي (مورد: استان گلستان)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرايش
مقاله هواشناسي کشاورزي
مقاله پيش بيني جوي
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در کشورهاي در حال توسعه، يعني جايي که پذيرش فناوري هاي جديد براي خنثي سازي اثرات گوناگون تغيير شرايط محيطي بسيار کند است؛ افزايش تقاضا براي اطلاعات جوي بيشتر مطرح است. از اين رو کشاورزان براي تصميمات عملي به اطلاعات جوي نياز دارند. هدف اين تحقيق تعيين عوامل موثر بر گرايش کشاورزان استان گلستان نسبت به بهره مندي پيش بيني هاي جوي بوده است. روش تحقيق توصيفي و ازنوع پيمايشي بود. جامعه آماري اين تحقيق شامل کل بهره برداران استان گلستان به تعداد ۱۳۰۰۰۰ نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي تعداد ۳۲۲ نفر از آنان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديد و با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. روايي پرسشنامه از طريق اعضاي هيات علمي ترويج کشاورزي و متخصصان هواشناسي بدست آمد. محاسبه قابليت اعتماد آن از روش آلفاي کرونباخ با تکميل ۳۰ پرسشنامه انجام شد که مقدار آن براي بخش هاي مختلف پرسشنامه ۰٫۸۰، ۰٫۸۵ و ۰٫۹۰ بوده است. نتايج حاصل از آزمون همبستگي نشان داد بين عملکرد محصول گندم، اعتقاد زارعان به تغيير وضعيت آب و هواي محل سکونت طي سال هاي گذشته، اعتقاد زارعان به تغيير وضعيت آب و هواي دنيا طي سال هاي گذشته، اعتقاد زارعان به گرم شدن آب و هواي جهان و گرايش آنان نسبت به بهره مندي پيش بيني هاي جوي رابطه مثبت و معني داري با اطمينان ۹۹ درصد و بين سطح اراضي ملکي، کل هزينه کشت و کار و کل درآمد کشت و کار زارعان در سال گذشته و گرايش آنان نسبت به بهره مندي پيش بيني هاي جوي رابطه مثبت و معني داري با اطمينان ۹۵ درصد اطمينان وجود دارد. توجه به ارايه پيش بيني هاي قطعي به کشاورزان و توجه بيشتربه تدارک اطلاعات هواشناسي در زمينه هايي چون مقدار بارندگي، تعداد روزهاي آفتابي و مقدار پوشش ابر از جمله پيشنهادهاي اين مطالعه است.