سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حسین رحمان سرشت – استاد تئوریهای سازمان، مدیریت استراتژیک، دانشکده حسابداری ومدیریت د
حمیدرضا مناقبی – دکترای مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی

چکیده:

این مقاله به منظور نمایاندن چگونگی شکل گیری تصمیم های عمده در کشور جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. اگرچه جریان شکل گیری هر یک از تصمیم های مذکور و نیز موضوع انها منحصر به فرد است، این تصمیم هاجنبه هایی مشابه نیز دارند. برای روشن تر شدن موضوع،تصمیم هایی عمده و راهبردی در بخشی از شرکتایران خودرو به عنوان مثال،انتخاب، و عوامل موثر بر آن بررسی شده است.
این مقاله مدعی است که مدیران به عنوان ذی نفعانعمده تصمیم های راهبردی، پویایی های گروهی و فن اوری اطلاعات در محیط پر ابهامی چون محیط کشورمان، از عوامل موثر بر شکل گیری تصمیم های عمده به شمار می آیند.
این مقاله مبتنی بر پژوهشی است که با استفاده از شیوه مفهوم سازی بنیادی، در بررسی موردی انجام گرفته و به این نتیجه می رسد که مدیران و کارشناسان خرید شرکت ساپکو در مورد انتخاب تامین کنندگان ازآزادی عمل برخوردارند و این تصمیمات تا حدودی تحت تاثیر مصلحت اندیشی شخصی انان اتخاذ میگردد. در این میان سایر عوامل زمینه ای نظیر ابهام در محیط، عوامل فردی وگروهی بالاخره فن آوری اطلاعات نقش تعدیل کننده دارند.